Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hässleholm som infrastrukturell nod

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 oktober 2019 – 31 december 2020

Hässleholm har ett unikt infrastrukturellt och geografiskt läge. För att ta till vara på dess potential behövs analys, kartläggning och aktörsdialoger genomföras. Förstudien Hässleholm som infrastrukturell nod vill undersöka hur industriområdet Hässleholm Nord kan utvecklas för en mer effektiv hantering av framtida godsflöden.

Hässleholm

Bakgrund

Hässleholm Nord har goda förutsättningar för en så kallad torrhamn, en anläggning för skeppning eller omlastning av gods utan kontakt med sjöfart. Detta enligt en rapport från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Industrifakta AB, Sydsverige Live 2018!. Torrhamnen skulle kunna ge Hässleholm en effektivare hantering av framtida godsflöden, samt en ökad kapacitet i de traditionella hamnarna.

Som en del i förstudien kommer även området Hässleholm Nord att undersökas för att se hur det kan utvecklas och sammankopplas med centrala Hässleholm.

Syfte

Förstudien Hässleholm som infrastrukturell nod syftar till att besvara följande frågeställningar:

 • Vilka förutsättningar och behov finns det att etablera en torrhamn i Hässleholm och inom området Hässleholm Nord?
 • Vilka kapacitets- och investeringsbehov krävs för sådan verksamhet i Hässleholm Nord?
 • Vilka kompletterande infrastrukturinvesteringar kan komma att krävas?
 • Hur kan en infrastrukturell nod utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, samt med beaktande av senaste landvinningar inom teknik och logistiksystem?
 • Hur ser näringslivet på en utveckling av Hässleholm Nord?
 • Vilka insatser bör vidtas för att stärka och utveckla industri- och logistiknätverk utifrån de fördelar som infrastrukturell nod erbjuder?
 • På vilka sätt kan kommande höghastighetsjärnväg bidra till utveckling av området Hässleholm Nord?
 • Hur kan en utveckling av Hässleholm Central kopplas till en utveckling av Hässleholm Nord?
 • Vilka samhällsekonomiska effekter finns det med att etablera och utveckla verksamhet på området Hässleholm Nord?
 • Hur bör fortsatt arbete med översiktlig planering beakta en etablering av en infrastrukturell nod?

Målgrupp

Förstudiens målgrupper består av Hässleholms kommun samt lokala och regionala näringslivsföreträdare. Ett framtida genomförandeprojekt skulle rikta sig mot samhälle och näringsliv i Hässleholms kommun med omnejd.

Förväntat resultat

Förstudien har flera alternativa förväntade resultat, bland annat:

 • Att få fram ett lättillgängligt och pedagogiskt material som visar på Hässleholms potential att bli en infrastrukturell nod.
 • Att visa vilka andra insatser som måste göras för att för att det ska fungera.
 • Att se vilken betydelse insatser har för övrig stadsutveckling, samt för regional och nationell transportinfrastrukturplanering.
 • Att förstudien ger vägledning för behov och intressen, samt för en handlingsplan och prioritering av vilka åtgärder som bör göras.


För mer information om Hässleholm som infrastrukturell nod, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Hässleholms kommun

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203066

Projektägare

Hässleholms kommun

Projektledare

Sofia Stridsberg
Hässleholms kommun

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden