Tillväxtverket
Hållbara transporter

HAR (Hållbart arbets- och tjänsteresande)

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 mars 2017 – 30 november 2017

Förstudieprojektet HAR (Hållbart arbets- och tjänsteresande) ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska möjligheter att bygga och driva biogastankställen utanför storstadsområdena i Östra Mellansverige.

Hållbart Resande Övre Norrland

Förstudien ska bana väg för att fler personer ska resa koldioxidsnålt i tjänsten. Jörgen Wiklund/imagebank.sweden.se

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektets syfte är att lägga grunden till ett genomförandeprojekt. Förstudieprojektet använder metoden Logical Framework Approach (LFA) som bygger på etablerade aktiviteter kring intresseundersökningar och förankringsarbete.

Förstudien och genomförandeprojektet är nära kopplat till Västernorrlands pågående mobility management-projekt för hållbara resor som pågår fram till 2018. Men projektet bygger även på regionala erfarenheter runt om i Sverige. Några av de lösningar som projektet tittar på är Västtrafiks utveckling av företagsportaler som bearbetar företagssegmentet där abonnemang för kombinerat mobilitet/olika kollektiva färdmedel kan erbjudas anställda. Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram mobility management-aktiviteter för hållbar arbetspendling som även studeras i projektet.

Eftersom persontrafiken är starkt kopplat till arbetspendling är offentliga och privata arbetsgivare därför målgrupperna/nyckelaktörerna i projektet. På så vis att de kan identifiera behov av och lösningar för kollektivtrafik bland anställda.

Förstudien kommer rådgöra med och intervjua privata och offentliga arbetsgivare och andra intressenter om lämpliga aktiviteter i genomförandeprojektet och om olika aspekter på genomförandeprojektet överlag i enlighet med LFA-metoden. Aktiviteterna behöver passa in i det vardagliga arbetet och locka både män och kvinnor i alla delar av organisationen.

Förstudien och genomförandeprojektet innebär på längre sikt en bättre kompetensförsörjning för näringslivet och offentlig sektor samt högre trivsel bland medarbetarna. Om kollektivtrafiken inte upplevs som ett reellt alternativ eller inte ens övervägs, minskar sannolikheten att ta jobb på annan ort.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Västerbottens län

206 735 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kommun

35 773 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

35 773 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerbottens läns landsting

35 773 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västerbotten 2321000222

35 773 kr

 

Summa offentlig medfinansering

349 827 kr

Total medfinansering

349 827 kr

60,21 %

Summa EU-medel

231 178 kr

39,79 %

Total finansiering

581 005 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201122

Projektägare

Regionförbundet Västerbottens län

Projektledare

Stina Johansson
Regionförbundet Västerbottens län
010 224 93 70

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden