Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2019

Projektet Hållbart resande i ett växande Värmland ska genom samverkan med företag arbeta för att skapa förutsättningar för fler hållbara resor. Projektet arbetar jämsides den regionala Värmlandsstrategin 2014-2020.

Hållbart resande stimulerar Värmlands tillväxt

Projektet Hållbart resande i ett växande Värmland arbetar mot målen i den regionala Värmlandsstrategin 2014-2020 där livskvalitet för alla, fler och starkare företag, höjd kompetens och bättre kommunikationer är viktiga hörnstenar.

”Företagen i Värmland efterfrågar bättre kommunikationer för att säkerställa sina kompetensbehov och för att få nya kunder som inte använder bil”, säger projektledare Mikael Haster, miljöhandläggare i Karlstads kommun: "genom samverkan med företag kommer vi att arbeta för att skapa förutsättningar för fler hållbara resor."

 

Samåkning och bilpooler

Projektet innehåller flera delar. Ett delprojekt handlar om hållbar samhällsplanering och syftar till att i ett tidigt skede arbeta med hållbart resande. Här sker samverkan mellan deltagande kommuner och byggherrar som ska underlätta för kommunerna att planera för ett mer hållbart resande, till exempel genom gröna resplaner, parkeringsköpsavtal och mobilitetsplaner.

Delprojektet som rör arbetsresor riktar sig till länets större arbetsplatser inom tillverkningsindustrin. Med hjälp av nya innovativa tjänster som tas fram i samverkan med deltagande företag kommer antalet hållbara arbetsresor att kunna öka. Det kan exempelvis gälla samåkning, bilpooler och förbättrad trafikinformation.

Hemleverans och lastcyklar

Det tredje delprojektet har fokus på att skapa fler hållbara handelsresor i länet och riktar sig till företag inom försäljning och distribution. Genom innovativa lösningar, som till exempel hemleverans av varor, bilpooler och lastcyklar, kommer företagen att nå nya kunder utan bil.

”För att nå vårt övergripande mål och för att andelen hållbara transporter i Värmland ska öka, ser vi projektets hållbarhet efter projektslut som en viktig pusselbit, för att nå dit behöver vi hitta en form för att för att samordna arbetet med mobilitetsfrågor regionalt i Värmland”, säger Mikael Haster.

hållbart resande i ett växande värmland

Samverkan med företag för att skapa förutsättningar för fler hållbara resor i Värmland.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arvika kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Forshaga kommun

225 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Grums kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Hammarö kommun

225 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlstads kommun

1 110 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kils kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kristinehamns kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

4 365 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Storfors kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Säffle kommun

375 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Trafikverket (TRV)

1 200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Värmlands läns landsting

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Värmlandstrafik AB

1 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 175 000 kr

Privat medfinansering

karlstad innovation park ek. för.

30 000 kr

 

Summa privat medfinansering

30 000 kr

Total medfinansering

9 205 000 kr

50 %

Summa EU-medel

9 205 000 kr

50 %

Total finansiering

18 410 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200537

Projektägare

Karlstads kommun

Projektledare

Mikael Haster
Karlstads kommun
054 540 46 92

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden