Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara Transporter

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 augusti 2018 – 30 november 2021

Det finns ett nationellt mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. För att Gotland ska uppnå det målet kommer omfattande åtgärder krävas. Projektet Hållbara transporter gör därför en satsning på minskade utsläpp och energieffektivisering för samtliga transporter på Gotland.

Bakgrund

Transportsektorn står för en stor del av den fossila energianvändningen och svarar för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. I en förstudie som Länsstyrelsen i Gotlands län genomfört har det visat sig att potentialen att minska dessa utsläpp är stor. Minskad energianvändning inom transportsektorn kan dessutom leda till betydande ekonomiska besparingar för företagen. I flera regionala styrdokument pekas transporter ut som ett viktigt område att arbeta med och projektet, Hållbara Transporter har initierats för att öka chanserna för Gotland att nå de nationellt satta klimatpolitiska målen

Mål

Det övergripande målet för projektet är att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Vid projektets slut förväntas förutsättningarna för hållbara transporter på Gotland förbättrats och de lokala aktörerna ha kommit ett steg närmare fossilbränslefria och energieffektiva verksamheter.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag som utför transporter och arbete med arbetsmaskiner i Gotlands län. Sekundära målgrupper är beställare av transporter med betydande påverkan på dessa företag samt potentiella nya kunder inom effektiva transporttjänster, inklusive kollektivtrafiken.

Förväntat resultat

Bland annat förväntas följande resultat:

  • Transportföretagen har minskat sin energianvändning per anställd och sina utsläpp av växthusgaser, genom energieffektivisering och omställning till förnybara alternativ.
  • Beställare av transporter har fått ökad kunskap om hållbara transporter och vilka krav som kan ställas i upphandlingar och avtal.
  • Arbetsgivare har fått ökad kunskap om kollektivtrafiklösningar och hur de kan inkludera arbetspendling i egna resepolicys eller miljöledningsarbete, samt att användningen av kollektivtrafik ökat.

För mer information om Hållbara Transporter, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gotlands kommun

5 082 205 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala universitet

37 620 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 119 825 kr

Privat medfinansering

Gotlands Åkericentral

19 800 kr

 

Privat medfinansering

Sveriges åkeriföretag

19 800 kr

 

Privat medfinansering

Tillväxt Gotland

19 800 kr

 

Summa privat medfinansering

59 400 kr

Total medfinansering

5 179 225 kr

50,09 %

Summa EU-medel

5 160 778 kr

49,91 %

Total finansiering

10 340 003 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201736

Projektägare

Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektledare

Anna Sorby
Länsstyrelsen i Gotlands län
010-223 93 86

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden