Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara transporter i Östergötland

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2017 – 31 december 2019

Projektet Hållbara transporter i Östergötland ska minska behovet av transporter i Östergötland genom att utveckla och genomföra en strategi i samverkan mellan Region Östergötland, Linköpings universitet och Biogas Öst.

Hållbart resande Östergötland LiU

Bakgrund

Projektet Hållbara transporter i Östergötland ska ta fram en transportstrategi för Östergötland som ska bidra till en snabbare omställning av transportsystemet i regionen genom att främst öka användningen av hållbart producerade icke-fossila drivmedel. Projektet ska även fokusera på en jämställd tillgänglighet i regionens transportsystem.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets aktiviteter förväntas bidra till att Region Östergötland har en stärkt förmåga att planera för intermodalt resande samt strategiskt välja bränslen och transportformer som gynnar en regional tillväxt och samverkan med kommuner och transportsektorns aktörer. På lång sikt kommer projektet att leda till koldioxidbesparingar och att övergången till fossiloberoende transportslag och förnybara drivmedel har gått snabbare än i jämförbara svenska regioner.

 

Projektets mål är:

  • att öka kunskap om biodrivmedlens roll i samhället hos politik och praktik i Östra Mellansverige
  • handledning vad gäller upphandling av transporter för kommuner och den egna organisationen med kriterier som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv, inklusive regional tillväxt
  • en gemensam strategi/målbild för produktion och användning av biodrivmedel i Östergötland
  • att rutinerna när Region Östergötland genomför sina planeringsuppdrag har ett systematiskt angreppssätt för att ta hänsyn till lokal produktion och användning av ickefossila drivmedel, fyrstegsprincipen och tillgänglighet

 

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är Region Östergötlands politiker och tjänstemän. De sekundära målgrupperna är alla aktörer involverade i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

335 208 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

2 012 574 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 347 782 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

149 928 kr

 

Summa privat medfinansering

149 928 kr

Total medfinansering

2 497 710 kr

50,31 %

Summa EU-medel

2 467 033 kr

49,69 %

Total finansiering

4 964 743 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201163

Projektägare

REGION ÖSTERGÖTLAND

Projektledare

Lena Tasse
REGION ÖSTERGÖTLAND
010 103 69 46

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden