Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 15 januari 2019 – 31 december 2021

Kalmar kommun står inför en stor utmaning år 2020, då nybyggnationen av Linnéuniversitet står klart. Det kommer innebära en stor förändring av stadsbilden och blir en logistisk utmaning för både Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som arbetsgivare.

Bakgrund

Projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitet vill öka andelen hållbara resor till och från Kalmars stadskärna. Det ska ske genom arbete med en beteendeförändring hos målgrupperna, så kallad Mobility Management och Nudging.

Idag är universitetets verksamhet utspridd på 18 adresser över hela Kalmar, men nu ska alla samlas på Universitetskajen. 800 universitetsanställda och cirka 6 000 helårsstudenter kommer att hålla till under samma tak. Ett resultat av denna samlokalisering är att antalet dagspendlare in till centrala Kalmar fördubblas från dagens 5 000 till drygt 10 000. Erfarenheter från tidigare arbeten för hållbara transporter inom Kalmars län har visat att endast förbättrade fysiska förutsättningar inte räcker till för att ändra invanda beteenden. Det krävs en kombination av strategisk planering och uppmärksammade informationskampanjer för att få invånarna att ställa om.

Syfte

Projektet syftar till att underlätta övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn i Kalmars län. På lång sikt är målet är att alla persontransporter till och från stadskärnan i Kalmar och Linnéuniversitetets nya lokaler på Universitetskajen ska vara fossilbränslefria år 2030.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är alla resande till och från centrala Kalmar, med fokus på arbetspendling samt studenter, medarbetare och besökare till Linnéuniversitetets nya lokaler på Universitetskajen. Den sekundära målgruppen är kommuner i regionen samt andra arbetsgivare på Kvarnholmen.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bland annat:

  • Öka andelen resor med cykel, gång och kollektivtrafik till Kalmar centrum med 30 procent.
  • Höjd kunskapsnivå bland kommunala tjänstemän, nyckelpersoner vid Linnéuniversitetet och större arbetsgivare kring hur man arbetar med Mobility Management.
  • Öka samverkan mellan kommunerna, länen och andra universitet kring arbetsmetoder och erfarenheter.
  • Öka användning av distansteknik för möten.
  • Stärka arbetsplatsernas attraktivitet genom att premiera och uppmuntra hållbara resor och hälsa.

För mer information om Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitet, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

1 544 570 kr

 

Offentlig medfinansering

Linnéuniversitetet

1 135 369 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

1 467 685 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 147 624 kr

Total medfinansering

4 147 624 kr

50 %

Summa EU-medel

4 147 591 kr

50 %

Total finansiering

8 295 215 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201933

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Lisa Dahlström
Kalmar kommun
0480-45 40 36

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden