Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara resor i besöksnäringen

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 oktober 2018 – 30 april 2019

Genom att hitta transportlösningar som minskar klimatpåverkan från Kalmar Läns mest välbesökta besöksmål vill förstudien Hållbara resmål i besöksnäringen inspirera andra aktörer inom besöksnäringen att följa samma exempel.

Bakgrund

År 2010 lanserades en strategi för att fördubbla näringslivets omsättning. Det i kombination med målet om en fossiloberoende transportsektor år 2030 innebär en stor utmaning. Kalmar Läns mest välbesökta besöksmål är Astrid Lindgrens värld, Glasriket och Ölands skördefest. De ska nu studeras särskilt när det kommer till hållbart resande. Representanter från besöksmålen ska, i samverkan med olika regionala intressenter, genomföra tre workshops. Genom dessa förväntas problem och dess orsaker identifieras, samt sätta mål för att komma fram till lösningar på dem.

Syfte

Förstudien ska resultera i tre förslag till pilotprojekt, ett för varje besöksmål, som sedan kan implementeras i ett genomförandeprojekt och slutligen föregå som goda exempel för övrig besöksnäring.

Förstudien ska också utveckla ett projekt för hållbara transportlösningar till utvalda besöksmål. Förslagen ska visa på metoder och lösningar som minskar klimatpåverkan från de olika besöksmålen där även frågor som mångfald och jämlikhet ska ingå.

Målgrupp

Förstudiens primära målgrupp utgörs av

  • investerare till anläggningarna, samt de som driver dem
  • trafikhuvudmän
  • privata transportföretag
  • regionala aktörer såsom regionförbundet och länsstyrelsen.

Sekundära målgrupper

  • leverantörer till de olika anläggningarna
  • framtida besökare.

Förväntat resultat

På längre sikt förväntas förstudien resultera i en växande besöksnäring utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter.

För mer information om Hållbara resor i besöksnäringen, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

207 966 kr

 

Summa offentlig medfinansering

207 966 kr

Total medfinansering

207 966 kr

50 %

Summa EU-medel

207 964 kr

50 %

Total finansiering

415 930 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201762

Projektägare

Kalmar Läns Landsting

Projektledare

Hannele Johansson
Kalmar Läns Landsting
0734-19 91 81

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden