Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara företagsresor - en förstudie

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 mars 2018 – 30 november 2018

Inrikes transporter står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och transportsystemet är starkt beroende av fossila bränslen. Fordonen måste bli mer energieffektiva, andelen fordon som drivs av fossilfria drivmedel måste öka och vi måste transportera oss effektivare för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Projektet Hållbara företagsresor – en förstudie fokuserar på hur ett effektivare transportbeteende hos arbetsgivare och anställda kan genomföras.

Bakgrund

Att enbart öka andelen fordon som drivs av förnybara drivmedel kommer inte vara tillräckligt för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det kommer även krävas en minskning av trafiken överlag, fler kommer behöva hitta alternativ till bil- och flygresor och lastbilstransporterna måste bli färre.

För att kunna bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem kommer det att krävas både bättre teknik och energieffektivisering, men även beteendeförändring samt en utvecklad samhällsplanering.

Syfte

Projektets syfte är att bidra till mer resurseffektiva företag i regionen. Ett annat mål är att utveckla en metodik för att arbeta med transportfrågorna hos såväl tjänsteföretag som tillverkande industri.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är företag i Skåne.

Förväntat resultat

Förstudien ämnar uppnå följande:

  • Utveckling av ett systematiskt arbetssätt och en metodik för att minska företagens fossila transporter till förmån för grön mobilitet.
  • Skapa en ökad kännedom om alternativa transportsätt och andra mobilitetslösningar hos de deltagande företagen.
  • Rekrytering av större företag till ett mobilitetsnätverk.
  • Finansieringsmodeller till ett genomförandeprojekt är framtagna.

På längre sikt förväntas bland annat ett större genomförandeprojekt att pågå under cirka tre år där ett stort antal företag kommer att medverka.

 

För mer information om Hållbara företagsresor – en förstudie, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

275 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

325 000 kr

Total medfinansering

325 000 kr

50,06 %

Summa EU-medel

324 226 kr

49,94 %

Total finansiering

649 226 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201574

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Peter Odhner
Länsstyrelsen i Skåne län
0708-743464

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden