Tillväxtverket
Hållbara transporter

HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 september 2017 – 31 januari 2021

Projektet HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG ska ta ett samlat grepp för att minska koldioxidutsläpp kopplade till resor till och från privata och offentliga arbetsplatser.

Foto:Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Bakgrund - hållbara resor till och från arbetsplatser

Kronoberg är en glesbefolkad region och bilen har en dominerande ställning som färdmedel. Bilens dominans är inte förenlig med en hållbar utveckling. Nya attraktiva transportalternativ är en förutsättning för omställning till ett grönt Kronoberg. Nya hållbara transportalternativ kan även bidra till en dynamisk arbetsmarknad och ökad konkurrenskraft.

Idag finns i regionen en hög andel fossilt bränsle inom godstransporter samt en bristande samordning mellan transportörer och företag och därmed oftast låg fyllnadsgrad i lastbilarna. Detta har lett till att andelen lätta lastbilar har ökat markant och därmed utsläppen. Dessutom råder det bristande kunskap, insyn och underlag i hur beteende och konsumtions/inköpsmönster påverkar mängden godstransporter i samhället och vilka förbättringspotentialer som finns. En undersökning visar att länets kommuner under en treårsperiod lägger cirka 300 miljoner kronor på tjänsteresor för cirka 16 000 anställda. Dagligen sker drygt 30 000 arbetsresor till och från jobbet. Att utveckla hållbara resor på arbetsplatser och åtgärda problemområden är en god investering för jämställdhet, ekonomi, tillväxt, hälsa och miljö. Det är mot denna bakgrund projektet HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG fått sin drivkraft. Projektet bygger på samverkan mellan Region Kronoberg, Energikontor sydost och länets åtta kommuner.

Vad ska projektet göra?

Projektet ska använda konceptet om avfallstrappan, vilket är EU:s ramdirektiv från 2010, om att ta hand om avfallet så bra som möjligt utifrån miljö- och klimatperspektiv. Det innebär att projektet i första hand fokuserar på att minimera resandet och transporterna genom att informera om och uppmuntra till exempelvis resfria möten samt undvika godstransporter genom effektivare logistik och samordnade transporter. Genomförandet ska bidra till att fler väljer alternativa transportmedel som promenad och cykling samt att alternativ som att samåka och åka kollektivt optimeras. Val av fossilfritt fordon ska även uppmuntras. Projektet ska på så vis minska koldioxidutsläpp från transportsektorn i Kronoberg. Projektets styrka är att det tar ett samlat grepp på koldioxidutsläpp kopplade till privata och offentliga arbetsplatser.


Projektets mål är att:

  • andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång har ökat och antalet person- och godstransporter (km) med fossildrivna transportmedel har minskat
  • öka kunskap kring hållbara tjänsteresor och arbetspendling hos nyckelpersoner. Deltagare i projektet genomför åtgärder för hållbara tjänsteresor och arbetspendling. Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång på deltagande organisationer har ökat och antalet persontransporter med fossildrivna transportmedel har minskat
  • öka kunskap kring hållbara godstransporter hos nyckelpersoner. Deltagare i projektet genomför åtgärder för effektivare godstransporter. Andelen godstransporter med fossildrivna transportmedel på deltagande organisationer har minskat

Målgrupper

Primär målgrupp är arbetsgivare och anställda inom offentliga och privata organisationer (större företag i kommunerna, huvudsakligen med 50–249 anställda). Politiska beslutsfattare och nyckeltjänstemän inom organisationerna är särskilt utpekade i vissa aktiviteter för att överkomma organisatoriska hinder. Seminarier och plattformen är öppen för alla företag oavsett storlek.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Kronoberg

9 678 536 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 678 536 kr

Total medfinansering

9 678 536 kr

50 %

Summa EU-medel

9 678 530 kr

50 %

Total finansiering

19 357 066 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201354

Projektägare

REGION KRONOBERG

Projektledare

Maria Persdotter Isaksson
REGION KRONOBERG
0470 58 30 59

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden