Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 oktober 2019 – 30 april 2021

Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge ska ta fram kunskapsunderlag som baseras på både forskning och praktiska erfarenheter för att nå en förnybar, effektiv och resurssnål kollektivtrafik som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Bakgrund

Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit i arbetet med att nå regionala utvecklings-, klimat- och energi målen. Det finns en utmaning i att formulera upphandlingar med tillräckligt kunskapsunderlag för att få till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik, speciellt idag när det finns nya tekniker och nya utmaningar. Det är också viktigt att ta hänsyn till omkringliggande energisystem (som biogasproduktion och elinfrastruktur). Forskning har visat att grön upphandling är ett bra verktyg när det kommer till kollektivtrafikupphandlingar, särskilt i Skåne där biogasstrategin gjort att upphandlingsmodellen fått stort politiskt stöd.

Mål

Det övergripande målet för projektet är en effektiv, attraktiv och hållbar kollektivtrafik med minskad klimat- och resurspåverkan efter 2024. Projektmålet är att bidra med kunskap- och erfarenhetsunderlag för en hållbar kollektivtrafikupphandling 2024. Utöver det finns fyra delmål uppsatta:

  1. Öka förståelsen hos projektets målgrupp för hur olika strategier för upphandlingen av kollektivtrafiken kan ge utslag i fordonsflottan.
  2. Öka kunskapen hos projektets målgrupp kring erfarenheter från genomförda kollektivtrafikupphandlingar av ny teknik.
  3. Öka förståelsen hos målgruppen för systemaspekter av kollektivtrafikupphandlingen samt möjligheter och begränsningar i kringliggande energisystem.
  4. Bidrar till strategi och utformning av upphandling.

Målgrupp

Den primära målgruppen består av Region Blekinge, Blekingetrafiken och politiker i Blekinge. Bland målgruppen är det främst de som jobbar med strategier och upphandlingar som kommer att beröras av projektet. Sekundär målgrupp är övriga regioner och politiker i sydost då resultaten kommer att spridas genom Energikontor Sydost och deras paraplyorganisation Energikontoren Sverige. Länets invånare och andra offentliga och privata aktörer ses också som en sekundär målgrupp.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas projektets målgrupper och samverkansparter har fått:

  • Ökad förståelse för hur olika strategier i upphandling av kollektivtrafik påverkar utfallet i drivmedel.
  • Ökad kunskap kring erfarenheter från genomförda kollektivtrafikupphandlingar av ny teknik och hur olika aspekter kan behandlas i upphandlingen.
  • Ökad förståelse för systemaspekter av kollektivtrafikupphandling genom att identifiera faktorer som både begränsar och möjliggör utveckling i andra sektorer och delar av energisystemet.

Kunskapen ska komma till nytta vid utformning av kommande kollektivtrafikupphandlingar hos målgrupperna.

För mer information om Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

BLEKINGETRAFIKEN AB

107 580 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar läns landsting

19 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

660 906 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Kronoberg

19 800 kr

 

Summa offentlig medfinansering

808 086 kr

Total medfinansering

808 086 kr

100 %

Total finansiering

808 086 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202468

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Daniella Johansson
Energikontor Sydost AB
076-861 70 00

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden