Tillväxtverket
Hållbara transporter

Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 augusti 2019 – 30 november 2022

Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 vill minska behovet av fossilt bränsle med 70 procent till år 2030. Projektet förväntas resultera i ett beslutsunderlag för en elvägspilot i E22-korridoren.

Bakgrund

Projektet Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 ska ta fram ett beslutsunderlag för en storskalig implementering och nyttjande av elvägar. Underlaget ska beskriva förutsättningar och risker med en elektrifiering. Det ska även innehålla beskrivningar av de samhällsekonomiska-, skattemässiga- och ekonomiska konsekvenser som en elektrifiering av E22 skulle innebära för berörda parter. Detta kommer ske med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, enkäter, workshops och seminarier med inbjudna experter.

Mål

Projektets övergripande mål är att elvägar för tung trafik ska ha etablerats i stor skala och möjliggöra en omställning till ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem närmast fritt från emissioner. Det ska även finnas ett beslutsunderlag för en storskalig implementering och nyttjande av elvägar med lång investeringshorisont.

Målgrupp

Den primära målgruppen utgörs av:

  • Trafikverket Region Syd
  • Åkeriföretag
  • Transportköpande företag
  • Lastbilstillverkare
  • Energiföretag
  • Anläggningsentreprenörer
  • Region Blekinge
  • Leverantörer av elvägsteknik

Sekundära målgrupper är kommuner, Sydsvenska handelskammaren, E22AB, blåljusverksamheter och statliga myndigheter.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas resultatet kunna utgöra ett beslutsunderlag för investering i en elvägspilot i E22-korridoren. Resultatet förväntas även vara ett underlag som beskriver de samhällsekonomiska, skattemässiga samt de ekonomiska konsekvenserna för de parter som berörs av elektrifieringen av sträckan E22. På både nationell och regional nivå ska resultatet tillgodogöras i arbetet med systemanalyser och planer för en utbyggnad av elvägar för tunga fordon i Sverige, samt innefatta en dokumenterad metod för utvärdering av en elvägspilot.

För mer information om Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

NetPort Karlshamn AB (svb)

5 900 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 900 000 kr

Total medfinansering

5 900 000 kr

100 %

Total finansiering

5 900 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202450

Projektägare

Netport Science Park AB (Svb)

Projektledare

Stina Apel
Netport Science Park AB (Svb)
070-140 81 31

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden