Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfritt 2030 - Rena resan

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 2 december 2019 – 31 mars 2023

I Östra Mellansverige vill projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan påverka invånarnas beteenden och attityder kring resande. Detta som ett sätt att påskynda omställningen som krävs för att nå transportsektorns mål om fossilfritt till år 2030.

Rena Resan

Rena Resan

Bakgrund

I ett inledande skede har behovsanalyser gjorts, utifrån dem kommer projektet arbeta med att påverka och förändra människors beteenden och attityder kring resor. Utöver det så kommer Fossilfritt 2030 – Rena resan arbeta med att förändra organisationers strategier och system för att skapa förutsättningar för att anställda ska kunna resa hållbart.

Fossilfritt 2030 – Rena resan kommer att samverka med närliggande projekt, för att samordna arbetet med beteendeförändringar och omställning till hållbara bränslealternativ.

Exempel på aktiviteter som kommer genomföras inom ramarna för projektet är kampanjer, fysiska insatser och prova-på-aktiviteter för att fler ska välja cykel och kollektivtrafik som ett alternativ till bil.

Syfte

Syftet med projektet är att hjälpa invånare i Östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Projektet ska stötta de offentliga organisationerna i arbetet med att främja nya beteenden och förändrade resmönster.

Det övergripande projektmålet är att andelen hållbara persontransporter i Östra Mellansverige ska vara minst 30 procent år 2030.

Målgrupp

Den primära målgruppen är anställda inom organisationer och kommuner i de deltagande länen. Även användare av deras tjänster som idag använder bensin- eller dieselbil.

Sekundär målgrupp är andra organisationer och företag som kan inspireras positivt av projektets aktiviteter. Därutöver politiker och makthavare som kan bidra till en snabbare omställning.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas följande resultat:

  • Målgruppen har fått testa alternativa resesätt.
  • Arbetsgivare gynnar alternativa resesätt.
  • Deltagare i aktiviteter börjar resa mer hållbart.
  • Fler män har, genom riktade kampanjer, fått kännedom om hållbart resande.
  • Exempel på normbrytande beteende har visats för gruppen män. Dessa har gjort en förflyttning inom förändringstrappan.
  • Fler reser kombinerade hållbara resor och kunskapen om alternativa kombinerade resor har ökat. 50 procent av deltagarna fortsätter att resa hållbart efter aktiviteten.
  • Nya resesätt har synliggjorts, nya resealternativ har skapats och fler har provat att resa på nya sätt.
  • Ett samarbete mellan regioner kring hållbart resande har etablerats. Kommuner har hittat samarbetspartners med liknande förutsättningar och kunskapen kring arbete med hållbart resande har ökat.

 

För mer information om Fossilfritt 2030 – Rena resan, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Karlskoga kommun

207 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kumla kommun

36 810 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

310 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

240 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

2 567 649 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

480 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sörmlands läns landsting

1 416 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

600 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro universitet

103 620 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 961 079 kr

Privat medfinansering

BioGas ÖstAB med Biodriv öst

255 000 kr

 

Summa privat medfinansering

255 000 kr

Total medfinansering

6 216 079 kr

50,01 %

Summa EU-medel

6 212 687 kr

49,99 %

Total finansiering

12 428 766 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203366

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Mirja Mattsson
Örebro Läns Landsting
019-602 89 30

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden