Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfrihet i regional tågtrafik - en förstudie

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 4 januari 2016 – 25 oktober 2016

Förstudieprojektet Fossilfrihet i regional tågtrafik ska belysa vilka möjligheter som finns i Jönköpings och Kalmar län när det handlar om att övergå till fossilfria bränslen för tågdrift på ej elektrifierade banor.

fossilfri tågtrafik

Biogas kan vara en möjlighet på sträckor som inte är elektrifierade i Jönköping och Kalmar län.

Bakgrund

Utvecklingsplaner för biodrivmedel i kollektivtrafiken ingår inte i den ordinarie verksamheten, varken hos Kalmar Länstrafik eller Jönköpings Länstrafik. De båda trafikorganisatörerna utgår i detta fall från den gemensamma hypotesen att tågtrafik med fossila bränslen inom ett antal år kan vara miljö- och klimatmässigt oacceptabelt.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet Fossilfrihet i regional tågtrafik ska identifiera vilka möjligheter som finns i de båda länen för att övergå till fossilfria bränslen för tågdriften på ej elektrifierade banor. Förstudien kommer bland annat att undersöka om projekt eller arbete med liknande fokus bedrivs någon annanstans i Sverige.

Förstudien ska beskriva och värdera förutsättningarna att i ett nästa skede gå vidare med ett genomförandeprojekt med målet att introducera fossilfria bränslen i regional tågtrafik. Mottagare av förstudien är beslutsfattare vid de regionala myndigheterna för kollektivtrafik i Jönköpings och Kalmar län.

 

Projektmål för förstudien är att:

  • ge underlag inklusive åtgärdsförslag för beslut att gå vidare med ett genomförandeprojekt kring fossilfri tågdrift
  • klarlägga nyttan av och förutsättningar för att gå vidare i ett nästa steg med ett projekt som syftar till genomförande av framtagna åtgärdsförslag
  • etablera kontakt med presumtiva intressenter i syfte att bygga ett partnerskap för ett kommande genomförandeprojekt, exempelvis fordonsproducenter, infrastruktur- och fordonsägare samt universitet och högskolor

Projektets delmål är bland annat att:

  • kartlägga antal km dieseldriven tågtrafik i projektområdet, landet och EU och förbrukning av antal liter diesel
  • fastställa koldioxidutsläpp från befintliga dieseldrivna tåg i projektområdet
  • kartlägga tillgång till lämpliga alternativa fossilfria bränslen/drivmedel regionalt och nationellt
  • fastställa behov av eventuella investeringar i produktionsanläggningar för att tillgodose behovet av fossilfria fordonsbränslen samt antal och lokalisering av tankställen
  • kartlägga tillgång på motorer/fordon som kan drivas med fossilfria bränslen eller kan konverteras till detta eller om det krävs nyutveckling av motorer/fordon

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Jönköpings länstrafik

79 860 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar läns landsting

220 990 kr

 

Summa offentlig medfinansering

300 850 kr

Total medfinansering

300 850 kr

51,86 %

Summa EU-medel

279 275 kr

48,14 %

Total finansiering

580 125 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200615

Projektägare

Kalmar Läns Landsting

Projektledare

Yvonne Aldentun
Kalmar Läns Landsting
0729 78 26 78

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden