Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 december 2019 – 30 april 2022

Projektet Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0 ska ställa om fordonsparkerna i Uppsala till förnybara alternativ. Insatserna kommer att innefatta såväl kunskapshöjning som inspiration och ska leda till en varaktig förändring hos projektdeltagarna.

Bakgrund

Genom att upphandla förnybara transporttjänster samt att skapa en ökad och mer jämställd tillgänglighet till infrastruktur för förnybara drivmedel ska fordonsparkerna i Uppsala bli fossilbränslefria. Deltagande aktörer i Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0 kommer att få både individuell och gemensam stöttning i omställningen till förnybara drivmedel. I och med omställningen till fossilfria alternativ skapas nya gröna jobb i regionen, och på så sätt bidrar projektet till en hållbar regional tillväxt.

Syfte

Syftet med Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0 är att operativt stötta de offentliga organisationerna i Uppsala län i omställningen till fossilfria transporter, samt påskynda och stötta näringslivets omställning så att 2030-målet kan nås.

Mål

Projektmålet är att de offentliga aktörerna i Uppsala län ska skapa en gemensam strategi för omställningen till förnybara transportmedel, samt att de ska ställt om större delen av sina egna fordonsparker till fordon som drivs av förnybara drivmedel.

Målgrupp

Den primära målgruppen är deltagande offentliga organisationer i Uppsala län. Sekundära målgrupper är övriga offentliga aktörer, samt små och medelstora företag i Uppsala län. Även aktörer i hela Östra Mellansverige och Stockholms län.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas de deltagande aktörerna ha minskat utsläppen från sina fordonsflottor, samt fått ett ökat kunnande inom strategisk planering för minskat koldioxidutsläpp. På längre sikt ska Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0 ha bidragit till att transportsektorns del av 2030-målet i Uppsala län kunna nås.

För mer information om Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Enköpings kommun

64 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Heby kommun

64 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Habo kommun

64 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

260 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

488 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tierps kommun

64 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

64 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 068 000 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

40 000 kr

 

Summa privat medfinansering

40 000 kr

Total medfinansering

1 108 000 kr

100 %

Total finansiering

1 108 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202654

Projektägare

Biogas Öst AB

Projektledare

Björn Isaksson
Biogas Öst AB
076-819 52 82

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden