Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfria resor och transporter

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 september 2016

Genom förstudien Fossilfria resor och transporter har ett viktigt energisamarbete etablerats mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige. Ett tydligt fokus på transportfrågorna ska öka omställningstakten för en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

fossilfria resor och transporter

Fem län i Östra Mellansverige samarbetar för en omställning till en fossiloberoende transportsektor.

Regionsamarbetet driver på utvecklingen

”Ökat samarbete inom Östra Mellansverige är viktigt för att den kunskap och de erfarenheter som finns om hur en omställning till en fossiloberoende transportsektor ska spridas och bli till nytta för alla”, konstaterar projektledare Peter Karlsson, Region Östergötland. ”Det finns ett stort intresse för frågor som rör omställningen av transportsektorn i regionerna och resultatet har helt klart blivit bättre än om varje län skulle ha agerat på egen hand”, fortsätter Peter.

Syftet med förstudien, som genomfördes fram till september 2016, var att lägga grunden till ett samarbete mellan Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland samt Östergötlands län för att öka takten i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

Målet var också att samarbetet skulle leda till ett eller flera konkreta projekt. Efter förstudien prövas nu flera projektförslag av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projekten kommer att drivas var för sig, men med en ambitiös inriktning mot att komplettera varandra och utgöra grunden för att sprida kunskap och erfarenheter mellan regionerna.

 

Stöd till kommunerna

”Genom projektförslagen har transportfrågan fått en tydligare plats i det regionala utvecklingsarbetet”, förklarar Peter Karlsson: ”många nya kontakter har tagits, både inom och mellan länen. Samarbetet med Statens Väg- och Transportforskningsinstitut har också gett värdefull kunskap till studien, och gjort att vårt arbete är väl synkat med andra processer inom transportområdet.”

En uppgift för de regionala intresseorganisationerna är att vara ett stöd för kommunerna inför omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Förstudien visar att kopplingen till kommunerna är komplex. Eftersom kommunerna har kommit olika långt i sitt omställningsarbete måste det regionala stödet utformas på många olika sätt. Flera kommuner i Östra Mellansverige har dessutom en egen stor kunskap om dessa frågor, som regionerna kan lära av.

Att etablera långsiktiga relationer med kommunerna är en fråga för samtliga regioner att arbeta vidare med. Västmanland, Sörmland och Uppsala är de län som i första hand inriktar sig på detta. Örebro län fokuserar på hur arbetsplatser kan vara basen för ett påverkansarbete som leder till hållbart resande.

 

Drivmedel som skapar mervärden

I Region Östergötland, där Peter Karlsson själv är verksam, tar man ett samlat grepp och satsar på strategisk planering kring fossiloberoende transporter. Valet av drivmedel är bara ett av de val som lägger grunden för en framgångsrik omställning. Att planera rätt och skapa bryggor mellan olika förvaltningsområden är minst lika viktigt.

”En bred och realistisk syn på varje regions specifika förutsättningar är angeläget”, säger Peter Karlsson: ”vi har stor nytta av att involvera forskningen, till exempel när det gäller att förstå hur förnyelsebara drivmedel skapar andra mervärden än som drivmedel. Att omvandla avfall till biogas eller etanol är ett smart sätt att hantera avfall eller jordbruksöverskott på. På köpet kan man få exempelvis drivmedel, värme, biogödning, djurfoder, kolsyra, bioprotein och mycket mer. Dessutom minskas vårt beroende av importerade drivmedel.”

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

250 000 kr

Total medfinansering

250 000 kr

53,85 %

Summa EU-medel

214 241 kr

46,15 %

Total finansiering

464 241 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200646

Projektägare

Östergötlands Läns Landsting

Projektledare

Peter Karlsson
Östergötlands Läns Landsting
0705 80 02 87

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden