Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 september 2019 – 31 december 2022

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 ska ge sju kommuner i Skåne verktyg för att minska sin fossila energianvändning och klimatpåverkan. Åtgärderna kommer främst att påverka organisationer som verkar i respektive kommun och kommer på längre sikt att påskynda omställningsprocessen.

Bakgrund

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 grundar sig i två tidigare projekt (Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne), vilka resulterade i en plattform för ett gemensamt arbete med omställning till fossilbränslefri energianvändning. Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 kommer att innefatta aktiviteter där nya arbetssätt och metoder införs i syfte att minska klimatpåverkan i organisationer. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt de sju kommunerna Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla. Dessa kommuner har en tydlig vilja att gå vidare i sitt klimatarbete, och det är också här de flesta åtgärderna kommer att genomföras.

Syfte

Syftet med projektet är att ge kommunerna verktyg till att minska den fossila energianvändningen och klimatpåverkan hos företag och organisationer. Främst inom de egna verksamheterna, men även den indirekta klimatpåverkan som sker genom användning av produkter och tjänster.

Mål

Projektmålet är att de deltagande kommunerna vid projektets slut har minskat sin klimatpåverkan på ett sådant sätt att användningen av fossil energi har gått ned med cirka 25 procent.

Det övergripande målet för Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 är att de deltagande kommunernas organisationer endast använder 5–10 procent fossil energianvändning inom den egna verksamheten, samt genom konsumtion av produkter och tjänster.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är kommuner i Skåne som har en tydlig vilja att gå före i klimatarbetet. Sekundära målgrupper är näringslivet, boende och verksamma i kommunerna i och med att de påverkas av de åtgärder som kommunerna gör.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas de deltagande kommunerna ha minskat sin användning av fossil energi, det vill säga minskade utsläpp av växthusgaser, och därmed minskat sin klimatpåverkan. Resultatens spridning ska påverka fler kommuner i Skåne och övriga Sverige att vilja göra liknande satsningar.

För mer information om Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eslövs kommun

1 392 463 kr

 

Offentlig medfinansering

Helsingborgs kommun

1 133 639 kr

 

Offentlig medfinansering

Höörs kommun

1 024 125 kr

 

Offentlig medfinansering

Kristianstads kommun

1 298 806 kr

 

Offentlig medfinansering

Lunds kommun

1 676 548 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

702 663 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

1 047 240 kr

 

Offentlig medfinansering

Tomelilla kommun

732 881 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 008 365 kr

Total medfinansering

9 008 365 kr

50,01 %

Summa EU-medel

9 006 448 kr

49,99 %

Total finansiering

18 014 813 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202483

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Johannes Elamzon
Länsstyrelsen i Skåne län

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden