Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie om klustersamverkan vid kommunal samodrnad varudistrubtion

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 februari 2018 – 31 oktober 2018

Det finns ett uttalat behov från kommunerna i Skåne att förankra införandet av en modell för samordnad varudistribution i skånska kommunkluster. Detta ska ske genom kompetensutveckling och genom att utreda de praktiska förutsättningarna för att implementera modellen. Förstudien om klustersamverkan vid kommunal samordnad varudistribution i Skåne kommer att fokusera på klustersamverkan i det eventuella införandet av modellen.

Bakgrund

Samordnad varudistribution innebär att varje leverantör till kommunerna transporterar varor till en distributionscentral, där samlastas varorna för att tillsammans distribueras till varje enhet. I dag är en vanlig upphandlingsform för varuinköp fri leverans vilket innebär att varje leverantör enskilt ordnar transporten till varje beställande enhet inom kommunen. Detta innebär lika många transportfordon som leverantörer. I de kommuner som infört samordnad varudistribution har godstransporterna till egna verksamheter minskat med 60 procent.

Syfte

Förstudien har som syfte att besvara följande frågeställningar:

 1. varför ska vår kommun engagera sig i samordnad varudistribution?
 2. vad kostar det jämfört med idag?
 3. vad vinner kommunen?
 4. hur genomför kommunen samordnad varudistribution?
 5. tillsammans med vilka kommuner genomför vi samordnad varudistribution?
 6. vilken modell för samarbete ska appliceras med hänsyn till:
  1. upphandling av transporter respektive varor i två separata upphandlingar?
  2. inköpsprocessen och koppling till e-handel?
  3. finansiering av ett genomförandeprojekt och behov av personella resurser för projektledning och förankring ute i verksamheten?
 7. hur ska samverkansavtalet mellan kommunerna se ut?

Målgrupp

Förstudiens primära målgrupp är kommuner och följande delar inom dem:

 • upphandlare
 • kostchefen
 • serviceförvaltningen
 • inköpssamordnare
 • skolförvaltningen
 • vård-, omsorg- och miljöstrateger
 • kommunledningen
 • politiker

Förväntat resultat

Efter förstudiens avslut förväntas ett eller flera kommunkluster jobba med ett genomförandeprojekt. Det finns också en förväntan att alla deltagande kommuner ska ha kompetensutvecklats i samordnad varudistribution, utrett frågan och kommit till ett beslut inom den egna kommunen och/eller som en del av ett kommunkluster.

 

För mer information om Förstudie om klustersamverkan vid kommunal samordnad varudistribution i Skåne, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Bjuvs kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Hörby kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Höörs kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Klippans kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Trelleborgs kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Åstorps kommun

21 120 kr

 

Summa offentlig medfinansering

376 720 kr

Total medfinansering

376 720 kr

60,11 %

Summa EU-medel

250 000 kr

39,89 %

Total finansiering

626 720 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201582

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Hanna Savola
Länsstyrelsen i Skåne län
010-2241624

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden