Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie om energieffektiva transportföretag

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 30 april 2018

Fordonsflottan ser i stort sett likadan ut som för 20 år sedan och koldioxidutsläppen har inte minskat i någon större utsträckning. Därför utförs denna förstudie om energieffektiva transportföretag i syfte att minska transportföretagens klimatpåverkan. Det görs genom stöd till små och medelstora transportföretag så att deras kapacitet ökar att själva vidta de åtgärder som är möjliga med dagens teknik och kunskap.

Bakgrund

Klimateffektiviteten hos lätta och tunga lastbilar är i princip oförändrad sedan 1990, där 97,5 procent fortfarande drivs på diesel. Svenskregistrerade lätta lastbilar står idag för 9 procent av utsläppen av växthusgaser, detta då 98 procent drivs på diesel eller bensin. Även utsläpp från arbetsmaskiner, såsom hjullastare, truckar och grävmaskiner, står för en stor del av Sveriges totala utsläpp.

Det finns allt fler lösningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan, men har ännu inte realiserats. Det gäller både ny kunskap och nya tekniska lösningar. Detta antas bero på bristande kapacitet hos företagen att driva ett förändringsarbete, samt en skepsis mot nyheter och bristande tro på vad åtgärderna skapar för resultat hos företaget.

Syfte

Syftet med förstudien är att:

  • förankra projektet
  • hitta och involvera rätt samarbetspartners
  • lösa medfinansieringsfrågan
  • färdigställa en ansökan för ett genomförandeprojekt

Målgrupp

Förstudiens målgrupper är:

  • Länsstyrelsen Dalarna
  • Länsstyrelsen Värmland
  • Länsstyrelsen Gävleborg
  • de samverkanspartners som projektet inleder samverkan med under förstudiens genomförande

Förväntat resultat

Förstudien förväntas utmynna i en färdig ansökan om medel för ett genomförandeprojekt med start i början av 2018. Det innebär att såväl partners som budget och innehåll kommer klargöras under förstudien. På längre sikt förväntas transportföretagen ha övergått till förnybart bränsle, ha effektiviserat sin energianvändning och på så sätt ha bidragit till att ställa om till ett mer koldioxidsnålt samhälle.

För mer information om Förstudie om energieffektiva transportföretag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Dalarnas län

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

46 700 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Värmlands län

25 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

171 700 kr

Total medfinansering

171 700 kr

56,54 %

Summa EU-medel

131 956 kr

43,46 %

Total finansiering

303 656 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201412

Projektägare

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Projektledare

Marit Ragnarsson
Länsstyrelsen i Dalarnas län
070-3341065

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden