Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie: Hållbart resande

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 augusti 2015 – 31 mars 2016

Det övergripande målet för projektet Förstudie: Hållbart resande är att biltrafiken i Östra Mellansverige ska ha minskat till förmån för resande med hållbara transportslag, vilket i sin tur stärker företagens konkurrenskraft och ökar deras möjlighet till kompetensförsörjning.

hållbart resande

Mobility Management ska få fler resenärer i Östra Mellansverige att välja hållbart resande. Foto: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se

Bakgrund

Mobility Management handlar om att förändra resenärers attityder och beteenden genom så kallade mjuka åtgärder, exempelvis beteendeförändringar. Inom ramen för projektet ska en handlingsplan för effektiva och genomförbara Mobility Management-åtgärder i Örebroregionen tas fram.

Många kommuner och andra aktörer i Östra Mellansverige har stor erfarenhet av att använda Mobility Management som verktyg för att nå energieffektiva transporter och öka det hållbara resandet med syftet att främja en koldioxidsnål ekonomi.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets mål är att biltrafiken i Östra Mellansverige ska ha minskat till förmån för resande med hållbara transportslag, vilket i sin tur stärker företagens konkurrenskraft och ökar deras möjlighet till kompetensförsörjning.

Mottagare av förstudien är de tolv kommunerna i Örebroregionen, Region Örebro län samt näringslivet och andra aktörer som kan bli berörda, både inom den egna regionen och i Östra Mellansverige.

Vid projektavslutningen ska det finnas en handlingsplan för att starta ett samordnat och starkt Mobility Management-arbete i Örebroregionen som enkelt kan dockas i ett större framtida samarbete i Östra Mellansverige. Det ska även finnas ett samarbetsavtal med aktörer i Östra Mellansverige kring ett fortsatt arbete.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

202 765 kr

 

Summa offentlig medfinansering

202 765 kr

Total medfinansering

202 765 kr

51,25 %

Summa EU-medel

192 881 kr

48,75 %

Total finansiering

395 646 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200121

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Katarina Bååth Strandberg
Örebro Läns Landsting
019 602 63 74

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden