Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie Hållbara transporter i leverantörsleden

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 15 augusti 2016 – 1 september 2017

Förstudieprojektet Hållbara transporter i leverantörsleden ska analysera förutsättningarna för att skapa en regional kunskapsplattform med målet att utveckla teknik och systemlösningar för fossilfria bränslen i anslutning till ett testområde nära E16.

hållbara transporter leverantör

Fossilbränslefria transporter kopplat till Bergslagens stålindustri. Foto: imagebank.sweden.se

Bakgrund

Stålindustrin i Bergslagen genererar med sin verksamhet omfattande transportbehov. Industrin genomför transporter för bland annat insatsvaror, materialförflyttningar, service och produktleveranser. Industrierna är också stora arbetsplatser och alstrar transporter när personal tar sig till och från jobbet. Stålindustrin genererar också mängder med indirekta transporter runt om i Bergslagen när underleverantörer och entreprenörer genomför sina uppdrag.

Genom att studera och dra nytta av stålindustrins förutsättningar, utmaningar och strategi gällande omställning till fossilfria processer och transporter, kan projektet understödja och skapa förutsättningar för en omställning till ett fossilfritt transportnät i det omgivande samhället, exempelvis bland industrins leverantörer och personal samt i det lokala näringslivet.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudien avser att mer i detalj identifiera pågående projekt inom området och etablera kontakt med både regionala, nationella och internationella aktörer. Dess övergripande mål är att lägga grunden för ett projekt som bidrar till fossilt oberoende transporter i stålindustrins leverantörsled.

 

Projektmålen är att:

  • fastställa förutsättningarna för att skapa en regional kunskapsplattform med målet att utveckla infrastruktur samt teknik- och systemlösningar för fossilfria bränslen i anslutning till TDA E16 och det stålindustriella klustret i Bergslagen
  • identifiera huvudsakliga förutsättningar för stålindustrins leverantörer att övergå till förnyelsebara transporter

 

Målgrupper

Den direkta målgruppen lokala och regionala företag som behöver ställa om sitt transportsystem. Dessa behöver få ökad kunskap och bättre förutsättningar inför denna omställning. Förväntat resultat är att ta fram underlag för målsättning och aktiviteter i ett kommande genomförandeprojekt.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan Dalarna

26 400 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

56 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Vinnova

175 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

257 500 kr

Privat medfinansering

AB Sandvik Materials Technology

28 050 kr

 

Privat medfinansering

ITSDalarna

18 150 kr

 

Privat medfinansering

KUNAB

18 150 kr

 

Privat medfinansering

SSAB

28 050 kr

 

Summa privat medfinansering

92 400 kr

Total medfinansering

349 900 kr

51,04 %

Summa EU-medel

335 670 kr

48,96 %

Total finansiering

685 570 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201066

Projektägare

Jernkontoret

Projektledare

Patrick Olsson
Jernkontoret
0290 77 18 06

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden