Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 15 september 2018 – 15 juni 2019

Tillsammans med Skånetrafiken, Region Skåne och K2 ska kommunerna Sjöbo och Tomelilla undersöka alternativa lösningar för att säkerställa framtidens kollektivtrafik på landsbygden. Förstudien kommer bestå av fördjupade nuläges- och behovsanalyser och ge förslag på olika utvecklingsområden att testa som pilotprojekt de närmaste åren. En del av förstudien är att utreda om, hur och när självkörande fordon kan testas i landsbygdsmiljö.

Bakgrund

Förstudien Framtidens kollektivtrafik på landsbygden vill hitta nya innovativa sätt att resa med kollektivtrafik på landsbygden. De kommuner som deltar i förstudien har efterfrågat kostnadseffektiva och koldioxidsnåla alternativ, där låga kostnader betonats som en viktig faktor för att säkerställa att kollektivtrafiken på landsbygden ska kunna finnas kvar.

Många projekt kring framtidens kollektivtrafik och mobilitetstjänster idag har ett utpräglat urbant fokus, vilket gör det svårt att applicera lösningarna på mindre orter och landsbygd. Förstudien kommer istället att ha ett tydligt landsbygdsperspektiv, fokusera på matatrafik till kollektivtrafiksnoder. Det innefattar både att analysera och lära av tidigare projekt och att fånga upp nya tankar på möten med fokusgrupper och dialogmöten med potentiella partners.

Mål

Målet är att ta fram en förstudie som svarar på följande frågeställningar:

  1. Fördjupade bakgrunds- och nulägesanalyser som innefattar hur många resande och potentiella resande det rör sig om och hur stora fordon som behövs? Befintliga och planerade sträckor och stråk, både vad gäller buss och tåglinjer, och dess kostnad, samt vilka det finns tillgång till och vilka det saknas tillgång till?
  1. Beskrivning av förutsättningarna för förarlösa fordon på landsbygden, samt beskrivning av utmaningarna med att testa förarlösa bussar i landsbygdsmiljö.

Förstudien förväntas även visa på andra utvecklingsområden och samverkansmöjligheter.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp består av kommunerna Sjöbo och Tomelilla, Regional Utveckling på Region Skåne, Skånetrafiken och K2 i Lund.

I ett tänkt genomförandeprojekt är målgrupperna:

  • arbetspendlare
  • studenter på både gymnasie- och universitetsnivå
  • pensionärer, sjukskrivna och föräldralediga
  • besökare
  • lokalt näringsliv

Förväntat resultat

Vid avslutad förstudie förväntas en tydlig bild finnas av landsbygdens förutsättningar och behov. Det ska även finnas svar på om det är möjligt att testa förarlös kollektivtrafik på landsbygden inom en snar framtid. Om svaret blir att det är möjligt så ska förstudien ligga till grund för en ansökan om att testa detta som ett pilotprojekt.

Om svaret blir att de behöver invänta tekniken och regelverket några år kommer förstudien användas som underlag för att testa andra innovativa idéer som är intressanta för framtidens kollektivtrafik på landsbygden.

För mer information om Förstudie – Framtidens kollektivtrafik på landsbygden, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Sjöbo kommun

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tomelilla kommun

100 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201780

Projektägare

Sjöbo kommun

Projektledare

Frida Lindén Tiberini
Sjöbo kommun
041-62 71 65

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden