Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie energieffektiva transportföretag

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 30 april 2018

För att Sveriges klimatmål ska kunna uppfyllas behöver transportsektorns omställning till fossilfria drivmedel gå snabbare. EU-kommissionen har efter en analys uttryckt att växthusgasutsläppen behöver minska med 60 procent fram till 2050 för att vi ska nå 2-gradersmålet.

Bakgrund

I Sverige är en fossiloberoende fordonsflotta prioriterad till 2030. De olika länsstyrelserna har fått till uppgift att samordna det regionala energi- och klimatarbetet samt att vara pådrivande för omställning i alla sektorer.

Som det ser ut idag står växthusgasutsläppen från inrikes transporter för drygt 20 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Det har genom olika utvecklingsprojekt tagits fram lösningar, men än har de inte helt implementerats. Detta antas bero på bland annat bristande ekonomisk kapacitet hos små och medelstora företag inom transportsektorn. Därför ska förstudien Energieffektiva transportföretag undersöka förutsättningar för ett genomförandeprojekt som ska stärka lönsamheten hos små och medelstora transportföretag. Detta genom minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid, med fokus på effektivisering av energianvändningen vid transporter.

Syfte

Syftet med förstudien Energieffektiva transportföretag är att undersöka förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att stärka lönsamheten hos små och medelstora transportföretag. Detta genom minskad användning av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid, med fokus på effektivisering av energianvändningen vid transporter.

Målgrupp

Förstudiens primära målgrupp är små och medelstora transportföretag i Norrbotten, såsom:

  • persontransportörer
  • transportörer för basindustrin
  • styckegodstransportörer
  • bygg- och anläggningsföretag

Sekundär målgrupp är potentiella samverkanspartners som behövs för ett eventuellt genomförandeprojekt.

Förväntat resultat

Förstudiens förväntade resultat är ett kunskapsunderlag och ett uppbyggt nätverk för ett eventuellt framtida genomförandeprojekt, samt överföring av kunskapsunderlaget till näringslivet i regionen, samt andra närliggande satsningar regionalt och nationellt.

 

För mer information om Förstudie energieffektiva transportföretag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

50 000 kr

Total medfinansering

50 000 kr

50 %

Summa EU-medel

49 992 kr

50 %

Total finansiering

99 992 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201411

Projektägare

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektledare

Yvonne Norberg
Länsstyrelsen i Norrbottens län
010-225 53 87

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden