Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie Elväg E22

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 16 maj 2018 – 15 februari 2019

Under 2017 inleddes diskussioner mellan NetPort Science Park, Trafikverket och regionala företrädare i Blekinge om att titta närmare på förutsättningar för att utveckla en elvägspilot längs delar av E22. Då detta är en tungt trafikerad väg finns förhoppningar att dessa insatser skulle kunna bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030.

Bakgrund

Sverige har ett mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Detta för att minska växthusgasutsläpp, som idag i stor utsträckning kommer från transportsektorn. Dessvärre finns det ont om alternativa bränslen och tiden att jobba på är knapp. För att kunna uppnå målet krävs därför en kombination av olika åtgärder, varav en möjlig lösning skulle kunna vara elvägar.

Den grundläggande tekniken för elvägar är att fordonen drivs av el som tillförs under drift, istället för energi som lagras i ett batteri i fordonet. Idag finns tre olika tekniker för kontinuerlig överföring av el från infrastrukturen till eldrivna fordon:

  • Konduktiv elöverföring till fordon via luftledning
  • Konduktiv elöverföring till fordon från ledare eller spår i vägen
  • Trådlös induktiv elöverföring mellan fordon och vägar via magnetfält

Syfte

I förstudien avser projektägaren att på en översiktlig nivå, och i dialog med privata och offentliga aktörer, bedöma vilka förutsättningar som bör uppfyllas av en avgränsad elvägspilot i E22-korridoren.

Bland annat kommer analyser genomföras som innefattar:

  • potentiella intressenters behov och betalningsvilja
  • beskrivning av godsflöden och trafik
  • bedömning av teknikens mognadsgrad
  • grov kostnadsberäkning och bedömning av affären
  • beskrivning av alternativa finansieringsformer
  • krav och kriterier för realisering av elvägspilot

Syftet är att i ett nästa steg gå vidare med en genomförbarhetsstudie som ger svar på hur uppbyggnad av en större pilotanläggning kan struktureras, organiseras och finansierasoch bli ett beslutsunderlag för investering i storskalig elvägspilot i E22-korridoren.

Målgrupp

Förstudiens målgrupper är de intressenter som ser potential i att medverka i ett storskaligt pilotprojekt rörande elektrifiering av tunga transporter kring E22.

Förväntat resultat

Projektet förväntas resultera i ett resultat som tyder på att det finns förutsättningar för en möjlig elvägspilot. Krav och kriterier för att gå vidare med en genomförbarhetsstudie förväntas uppfyllas. På längre sikt önskas projektet bidra till ett fossilfritt transportsystem.

För mer information om Förstudie elväg E22, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

NetPort Karlshamn AB (svb)

400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

800 000 kr

Total medfinansering

800 000 kr

66,67 %

Summa EU-medel

400 000 kr

33,33 %

Total finansiering

1 200 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201703

Projektägare

Netport Science Park AB (Svb)

Projektledare

Gunnar Fasten
Netport Science Park AB (Svb)
073-399 89 20

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden