Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie Bothnia Green Fuels

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 24 augusti 2017 – 23 maj 2018

Sverige har som mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och som en del av det, vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att målet ska förverkligas krävs det att minst 70 procent av oljan effektiviseras bort eller ersätts med fossilfritt bränsle innan år 2030. Förstudien Bothnia Green Fuels vill hitta sätt för små och medelstora företag att bli delaktiga i lösningen.

Bakgrund

De förändringar som krävs för att uppfylla ovan nämnda mål medför insatser inom transportsektorn, såsom en omställning från fossilt till fossilfritt. Eldrift eller vätgas är i dagsläget inte ett gångbart alternativ för att förändringen ska ske tillräckligt snabbt, utan biodrivmedel av olika slag kommer att behövas. Det innebär att aktörer inom transportsektorn kommer att behöva köpa in fordon som drivs av förnybara drivmedel, men även att transportköpare efterfrågar och betalar för gröna transporter.

De aktörer som ska genomföra förändringen i praktiken antas, enligt en undersökning utförd av Länsstyrelsen i Västerbotten 2017, ha svårt att realisera detta. Orsak tros vara avsaknad av kunskap om alternativ och de fördelar dessa kan ge. Förstudien Bothnia Green Fuels avser överbrygga dessa svårigheter genom att utgå från tidigare genomfört förberedelsearbete där dialog förts kring projektidéer kopplade till energieffektiva transportföretag.

Syfte

Syftet med denna förstudie är att undersöka förutsättningar för ett genomförandeprojekt med syfte att öka andelen förnybara drivmedel hos tunga vägtransporter i Norrbotten och Västerbotten. Detta genom att etablera gröna så kallade multifuel-stationer på tillräckligt många ställen för att ge marknaden för tung trafik möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel.

Målgrupp

Förstudiens målgrupp är de företag som kontakt upprättats med i samband med arbetet, totalt 13 stycken fördelade på Sverige och Finland. Främst är det små och medelstora företag inom transport- och drivmedelssektorn.

Förväntat resultat

Förstudien förväntas ge förslag på några alternativ för att stimulera genomförande av infrastruktur och marknadsintroduktion av förnybara drivmedel för tung trafik.

Förstudien ämnar inte söka finansiering och/eller utforma en projektansökan för ett eventuellt genomförandeprojekt i denna fas.

 

För mer information om Förstudie Bothnia Green Fuels, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

399 894 kr

 

Summa offentlig medfinansering

399 894 kr

Total medfinansering

399 894 kr

50,19 %

Summa EU-medel

396 932 kr

49,81 %

Total finansiering

796 826 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201428

Projektägare

Biofuel Region Bfr AB

Projektledare

Anna Säfvestad Albinsson
Biofuel Region Bfr AB
070-6150505

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden