Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie biogas Mönsterås

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 augusti 2015 – 30 april 2016

Förstudieprojektet Förstudie biogas Mönsterås syftar till att utröna om förutsättningar finns för att bygga en lokal biogasanläggning genom en grundlig och platsspecifik förstudie.


Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att Mönsterås kommun tillsammans med intresserade aktörer, bland annat de lantbrukare som deltagit i projektets inledande fas, vill göra en förprojektering inför en planerad byggnation av vad som i dagsläget är Sveriges största biogasanläggning med fokus på fordonsgas. Bakgrunden är bland annat regionens utvecklingsmål om hållbar tillväxt, att bli en fossilbränslefri region år 2030 och att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år 2020. Arbetet ska leda till ett växande näringsliv, minskade klimatutsläpp och en effektivare energianvändning.

Lokal produktion av förnybar energi i form av biogas involverar många parter inom det regionala näringslivet, såväl direkt som indirekt. Primära intressenter kopplat till biogasproduktion är i första hand skog- och lantbruksföretag. Andra är aktörer inom industrin som kan leverera restprodukter för rötning och/eller är större användare av energi. Renhållningsverkens slam och biologiskt hushållsavfall blir också en del av rötningsprocessen. Även transportsektorn involveras på olika plan. Biogasproduktion med ett ökat antal tankställen bidrar till att exempelvis kollektivtrafik, åkerier och taxibolag kan driva sin verksamhet med gasbilar. Därtill ökar incitamenten för privatbilister att köpa och köra en gasbil. Inför projektstart har kontakt tagits med olika parter för att utröna intresset för att samverka kring en biogasanläggning, både vad gäller produktionsprocessen och slutprodukten.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet ska utröna om förutsättningar finns för att bygga en lokal biogasanläggning genom en grundlig och platsspecifik förstudie. Projektets mål är att resultatet skall bidra med ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta beslut om att gå vidare med att bygga eller att inte bygga en biogasanläggning.

biogas

I framtiden kan en biogasanläggning som producerar fordonsgas finnas i Mönsterås kommun.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Mönsterås kommun

249 999 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

449 999 kr

Privat medfinansering

Häradssparbanken

50 000 kr

 

Privat medfinansering

Lantbruksföretagen

100 000 kr

 

Privat medfinansering

Ålems Sparbank

50 000 kr

 

Summa privat medfinansering

200 000 kr

Total medfinansering

649 999 kr

61,90 %

Summa EU-medel

400 000 kr

38,10 %

Total finansiering

1 049 999 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200079

Projektägare

Mönsterås kommun

Projektledare

Henrik Andersson
Mönsterås kommun
0499 179 88

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden