Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie av förutsättningar för regionalt superbusskoncept i Småland

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 30 april 2018

Förstudien ska undersöka förutsättningar för att etablera ett stationsnät för busstrafik mellan de större centralorterna i Småland.

Snart kan Superbussar rulla i Småland

Vad ska projektet göra?

För orter som saknar direktförbindelse med järnväg är expresstrafik med buss, så kallade superbusskoncept, ett alternativ. Superbussar används som gemensam beteckning för avancerade busstrafiklösningar som hittills mest tillämpats i stadsmiljö. Superbusskonceptet kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.

Denna förstudie ska undersöka förutsättningarna att etablera ett stationsnät för ett regionalt superbusskoncept mellan de största orterna i Småland. Ledsjärnan för planeringen av ett sådant trafiksystem är devisen ”Tänk tåg – kör buss”. Ett småländskt superbusskoncept bedöms i dagsläget komma att angöra åtminstone ett dussintal av de större orterna.

Vid positivt utfall av förstudien är avsikten att gå vidare i ett andra steg med ett eller flera genomförandeprojekt med syfte att mer i detalj ta fram förslag på exempelvis utformning av stationer och stationsmiljöer.

Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter (Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län/Kalmar Länstrafik) och ansvariga organ för regional transportplanering i de tre Smålandslänen.

Förstudien ska ge svar på följande frågor: Är det möjligt att få till stånd ett regionalt superbusskoncept mellan större orter i Småland som saknar tågförbindelser? Vilka orter ska i så fall angöras? Hur ska stationer och stationsmiljöer utformas för att vara attraktiva för potentiella resenärer?

Förstudien har som mål att leverera ett förslag på upplägg av stråk, trafikering och bytespunkter mellan de större orter i Småland som saknar järnvägsförbindelser. Totalt kommer ett dussinal orter att beröras direkt.

Ett suberbusskoncept kan möjliggöra komfortabla och snabba pendlingsresor till och från arbetet och även tjänsteresor inom området. I en framtid kan ett superbusskoncept i drift även bli en viktig länk för den regionala besöksnäringen.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar läns landsting

239 089 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jönköpings län

45 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Kronoberg

45 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

19 800 kr

 

Summa offentlig medfinansering

349 089 kr

Total medfinansering

349 089 kr

100 %

Total finansiering

349 089 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201408

Projektägare

Kalmar Läns Landsting

Projektledare

Yvonne Aldentun
Kalmar Läns Landsting
072 978 26 78

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden