Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 juli 2015 – 31 mars 2016

Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd ska ta fram ett förslag på en plan för infrastruktur av laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten.

glesbyggd laddinfrastruktur elbil

Plan för en sammanhängande laddinfrastruktur för elfordon i Övre Norrland.

Vad ska projektet göra?

Projektmålet är att planera för ett genomförandeprojekt där laddstationerna byggs upp, dels genom att planera strukturen för genomförandeprojektet, dels genom att utreda var laddstationerna ska placeras och finna medfinansiering för dessa. I ett kommande genomförandeprojekt är ambitionen att starkt bidra till en sammanhängande laddinfrastruktur för elfordon i Övre Norrland med gränssnitt mot Norge, Finland och söderut mot 'Green Highway'. Detta förbättrar förutsättningarna för det nationella målet vad gäller omställning av personbilsflottan till en fossiloberoende fordonsflotta, som är satt till år 2030. Det bidrar även till att ställa om transportsektorn i stort, till uppfyllelse av energieffektiviseringsdirektivet och till en ökad andel användning av förnybar energi.

Genomförandeprojektet engagerar ett stort antal offentliga aktörer och små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Viktiga aktörer för genomförandet är även landsting, länsstyrelse och Region Västerbotten.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

200 000 kr

Total medfinansering

200 000 kr

50 %

Summa EU-medel

200 000 kr

50 %

Total finansiering

400 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200181

Projektägare

Biofuel Region Bfr AB

Projektledare

Arne Smedberg
Biofuel Region Bfr AB
0708 17 42 30

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden