Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förnyelsebara drivmedel i Region JH

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 15 februari 2017 – 30 september 2017

Förstudieprojektet Förnyelsebara drivmedel i Region JH ska undersöka strategiska, praktiska och ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av tankstationer med förnybara drivmedel i Jämtlands län.

Många företag i Jämtland är exportföretag och ett robust hållbart transportsystem är avgörande för företagens överlevnad. Bildkälla: per_pixel_petersson-winter_landscape-5604

Många företag i Jämtland är exportföretag därför är ett robust och koldioxidsnålt transportsystem mycket viktigt. Bildkälla: per_pixel_petersson-winter_landscape-5604

Bakgrund - Förnybara drivmedelsalternativ

Jämtlands län är en glesbygdsregion och beroende av transporter, både för in- och uttransporter. Många av företagen i Jämtland är exportföretag och ett robust transportsystem med konkurrenskraftiga transportpriser är avgörande för företagens överlevnad.

I Klimatrådet Jämtlands län finns ett antal transportföretag som strävar mot att ställa om från fossila drivmedel till förnyelsebara drivmedel. Dessa transportföretag står inför en liknande problematik som rör vilket drivmedel som är bäst att ställa om till utifrån infrastruktur, logistik och ekonomi. Samtidigt har Inlandsbanan AB ett styrelsebeslut på målet att vara fossilfri år 2020 och därmed ett stort intresse att driva den biodrivmedelsfrågan tillsammans med samarbetspartners i Jämtland läns Klimatråd och andra transportaktörer. Det är mot denna bakgrund Inlandsbanan AB fått drivkraften att leda det här projektet, tillsammans med andra näringslivsaktörer och Region Jämtland Härjedalen.

Förstudieprojektet Förnyelsebara drivmedel i Region JH ska fokusera på förnybara drivmedellösningar för tung trafik i Jämtlands län. Projektet är initierad av aktörer med främst tunga fordon. Stora möjligheter finns att samarbeta med Green Highway. Förstudien inkluderar viktiga knytpunkter och stråk även utanför Green Highway. Ett gott exempel som förstudien är tänkt att undersöka är det nyligen öppnade tankstället för olika miljövänligare drivmedel i Skellefteå.

I Jämtlands län pågår även en förstudie för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur. I Västernorrlands län har en liknande förstudie just genomförts. I Norge, och regionen kring Trondheim är laddinfrastrukturen väl utbyggd. Laddstolpar är en del av lösningen gällande förnybara drivmedel men behöver kompletteras av andra lösningar. Många av de förnybara drivmedelsalternativ som finns på marknaden i dagsläget utgörs av biobaserade bränslen tillverkade av skogsråvara. Skogsbranschen är en mycket viktig del av Jämtlands läns näringsliv. En ökad efterfrågan på skogsråvara skulle i förlängningen också kunna vara en möjlighet för skogslänet Jämtland.

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektets syfte är att hitta möjliga lösningar för en god infrastruktur av tankställen med förnybara drivmedel för tunga fordon i Jämtlands län. Detta ska möjliggöra att företag, myndigheter och andra offentliga organisationer kan sköta transporter med låga koldioxidutsläpp. Projektledaren ska tillsammans med sin arbetsgrupp söka fakta om biodrivmedel, potentiella aktörer och leverantörer. Arbetsgruppen ska med hjälp av enkäter, intervjuer och studier undersöka strategiska, praktiska och ekonomiska förutsättningar för tankstationer med förnybara drivmedel i Jämtlands län. En kartläggningsrapport med potentiella lösningar, förslag på genomförandeprojekt ska färdigställas i projektets slutskede och distribueras till intressenter.

 

Projektet har som mål att:

  • identifiera aktörer i länet som efterfrågar förnybara drivmedel och intressanta drivmedelstyper
  • hitta lösningar med logistik och infrastruktur och aktörer som är intresserade av att bygga, äga och drifta tankställen för de drivmedel som efterfrågas

Projektet ska även besvara följande frågor:

  • vilka drivmedel är intressanta/efterfrågade av aktörer i länet och finns det möjlighet till samarbete ex. vid upphandling av drivmedel?
  • vilka platser i länet är strategiska/lämpliga för att etablera tankstationer för förnybara bränslen?
  • vilka aktörer kan tänkas sig bygga/investera tankstationer med de förnybara drivmedel som efterfrågas?
  • vilka aktörer kan äga/drifta tankstationer med förnybara drivmedel?
  • vilka typer av investeringsbidrag finns?
  • är en demo-anläggning för en multifuel-/grön station ett sådant steg och finns i sådana fall möjlighet att söka medfinansiering för en sådan idé?

 

Målgrupper

Projektet riktar sig primärt till aktörer som bedriver transporter med tunga fordon och som efterfrågar förnybara drivmedel i Jämtlands län och till aktörer som är intresserade av att bygga, äga och drifta tankstationer med förnybara bränslen.

För mer information läs projektbeslutet eller kontakta ansvarig projektledare.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

250 000 kr

Total medfinansering

250 000 kr

53,09 %

Summa EU-medel

220 942 kr

46,91 %

Total finansiering

470 942 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201262

Projektägare

Inlandsbanan (Ibab) AB

Projektledare

Eva Widegren
Inlandsbanan (Ibab) AB
063 19 32 95

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden