Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förnybart i tanken

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 september 2019 – 31 december 2022

Genom att skapa och förstärka samverkansplattformar vill projektet Förnybart i tanken stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län. Detta ska ske genom en ökad kunskap, tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Bakgrund

Genom projektet Förnybart i tanken ska det strategiska klimatarbetet för en fossilfri fordonsflotta förstärkas genom att skapa och/eller öka samverkan mellan Länsstyrelsen, näringsliv, kommuner och regionala aktörer. Förnybart i tanken ska genom informationsmöten, rådgivning, workshops och annan informationsspridning lyfta kunskapsnivån om tillgång, tillämpningsområden, bidrag och kostnader för förnybara drivmedel.

Mål

Projektets övergripande mål är att investeringar för effektivare transportsystem och fossilbränslefri fordonsflotta ska bidra till regional tillväxt i Mellersta Norrland. Projektmålet är att genom samordningen skapa förbättrad tillgång till fossilfria drivmedel och fossilfria transport- och maskinentreprenadtjänster i Mellersta Norrland.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är:

  • upphandling offentlig verksamhet
  • köpare av transport- och maskinentreprenadprodukter
  • köpare av produkter och tjänster som kräver transporter
  • förbrukare av drivmedel

Det finns även ett antal sekundära målgrupper angivna för projektet. Dessa kommer dock inte ha några aktiviteter riktade mot sig, men påverkas indirekt av projektets resultat. De sekundära målgrupperna är privatpersoner, turismnäringen samt mindre företag och verksamheter.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas ett större underlag finnas för ny infrastruktur som ska ha bidragit till etableringar av drivmedelsstationer med förnybara drivmedel. Det ska även finnas förutsättningar i länet för att ersätta fossila drivmedel och i större grad använda järnvägen. De som arbetar med upphandlingar vid offentliga myndigheter ska ha fått verktyg och kunskap för att kunna genomföra upphandlingar av fossilfria transporter.

För mer information om Förnybart i tanken, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

706 548 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

3 240 069 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 946 617 kr

Privat medfinansering

Biofuel Region AB

176 637 kr

 

Summa privat medfinansering

176 637 kr

Total medfinansering

4 123 254 kr

100 %

Total finansiering

4 123 254 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202593

Projektägare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Projektledare

Erika Bjurling
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
073-712 50 78

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden