Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förnybar vätgas i Kronobergs län

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 juni 2019 – 31 januari 2020

Förstudien Förnybar vätgas i Kronobergs län vill undersöka möjligheterna till att utveckla och testa produktion av förnybar vätgas i länet. För att möjliggöra utvecklingen av fordon med vätgasdrift kommer potentiella användare erbjudas förnybar vätgas genom en eller flera testbäddar.

Bakgrund

Det finns en vilja och potential för att tillverka och använda förnybar vätgas i Kronobergs län. Det finns också högt uppsatta regionala mål i Kronoberg om lokal energiproduktion.

För att skapa förutsättningar för olika aktörer att ta tillvara på den vilja som finns kommer det inom Förnybar vätgas i Kronobergs län genomföras en intressentanalys, en omvärldsanalys samt en analys kring hållbarhetsaspekter på olika produktionsalternativ. Det kommer även att tas fram ett förslag på utformning och finansiering av ett kommande genomförandeprojekt. Kunskaps- och informationsinsamling kommer att ske genom litteraturstudier, intervjuer, workshopar och seminarier. De testbäddar som går vidare till ett genomförandeprojekt ska i förstudien visa sig vara realistiska och hållbara ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv.

Mål

Det övergripande målet för Förnybar vätgas i Kronobergs län är att skapa förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja potentialen att tillverka och använda förnybar vätgas i länet. Förstudien ska även bidra till den Regionala utvecklingsstrategins mål om att klimatpåverkan ska minska.

Målgrupp

Förstudien riktar sig till offentliga aktörer och kommuner i Kronobergs län. Även Region Kronoberg och Länsstyrelsen, medlemmar i Sustainable Småland, Energibolagen, LNU (Linnéuniversitetet), åkerier, bilhandlare, bränsleföretag samt företag inom den tunga fordonssektorn. Den viktigaste målgruppen är dock aktörer som deltar i testbädden.

Förväntat resultat

Efter avslutad förstudie förväntas resultatet användas som underlag för att kunna formulera ett förslag till ett genomförandeprojekt. En plan ska tas fram för att utveckla och testa produktion av förnybar vätgas vid en eller flera testbäddar.

För mer information om Förnybar vätgas i Kronobergs län, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Kronoberg

299 921 kr

 

Offentlig medfinansering

Växjö Energi

26 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Växjö kommun

26 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

351 921 kr

Privat medfinansering

Volvo CE

26 000 kr

 

Summa privat medfinansering

26 000 kr

Total medfinansering

377 921 kr

100 %

Total finansiering

377 921 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202794

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Daniella Johansson
Energikontor Sydost AB
076-861 70 00

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden