Tillväxtverket
Hållbara transporter

FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021

I Jönköpings län står transporter för 33 procent av energianvändningen och är länets största utsläppskälla av växthusgaser. Än finns inga tillräckligt starka och självklara förnybara alternativ för att det ska vara rimligt att samhället ska nå målen om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Genom projektet FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län tas ett helhetsgrepp på ämnet fossilfria transporter, vilket påverkar såväl företag som kommun- och regionanställda.

Bakgrund

Jönköpings län har en stor tillverkningsindustri, vilket gör att tillgången på pålitliga och kostnadseffektiva transportlösningar är av största vikt för att kunna upprätthålla god konkurrenskraft och tillväxt. FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län är ett projekt som vill, precis som namnet antyder, snabba på transportsektorns omställning från fossilberoende till förnybara drivmedel. Det ställer höga krav på länets aktörer, som tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn har de enats om att det finns behov av:

  • Stärkt utveckling för alla hållbara och icke-fossila drivmedel till fordon med förbränningsmotorer.
  • Satsningar på laddning för batterifordon.
  • Utveckling för vätgastankning av bränslecellsfordon.
  • En mer resurs- och kostnadseffektiv användning av befintliga fordonsflottor för transporter av både gods och människor.
  • Mer samverkan, resurser och kunskapsspridning för att parterna ska nå klimat- och energimålen inom transportområdet.

Syfte

Projektets övergripande syften är:

  • Transporteffektiv och fossiloberoende transportsektor.
  • Att klimatpåverkande utsläpp har minskat enligt uppsatta nationella mål.
  • Att företag och medborgare som verkar i länet, oavsett om det är landsbygd eller i staden har tillgång till infrastruktur för att tanka och ladda sina fordon förnybart.
  • Att det finns regional produktion och lagring av icke fossila drivmedel och förnybar energi.
  • Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050

Utöver det finns projektmålet att både stad och landsbygd i Jönköpings län ska ha tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är de organisationer och företag som har störst inflytande. Det vill säga de som styr över fysisk planering, samt ladd- och tankinfrastruktur, de som har egna fordonsparker, stora transportköpare och starka kravställare. Det kan vara någon av de tretton kommunerna i Jönköpings län, kommunala bolag inom energi, avfall och bostäder, Region Jönköpings län samt medelstora och stora privata länsaktiva företag.

Sekundär målgrupp är de som anses gynnas starkt av utvecklingen drivs på och att omställningen snabbas upp. Till dem hör små och medelstora företag och medborgare i Jönköpings län.

Förväntat resultat

Målbilden för projektet är att de ska stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor. Det ska leda till faktiska ageranden inom laddinfrastruktur, tankställen, mer producerad biogas, större andel fossilfria transporter och fordon.

För mer information om FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gislaveds kommun

318 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Habo kommun

78 000 kr

 

Offentlig medfinansering

June Avfall & Miljö AB 559089-1254

268 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköping Energi Biogas AB

139 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköpings Energi AB 556015-3354

399 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköpings kommun

480 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1 200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mullsjö kommun

78 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Nässjö kommun

318 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jönköpings län

3 900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Samverkan Återvinning och Miljö SÅM 2220000-3228

229 200 kr

 

Offentlig medfinansering

SMUAB Södra Munksjön Utvecklings AB 556394-3397

240 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sävsjö kommun

78 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tranås kommun

156 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vaggeryds kommun

156 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vetlanda kommun

318 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Värnamo kommun

318 000 kr

 

Offentlig medfinansering

HZI Biogas Operations AB 5567428890

139 500 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 814 000 kr

Privat medfinansering

E.ON Biofor Sverige AB

69 600 kr

 

Privat medfinansering

Fordonsgas Sverige AB

273 000 kr

 

Privat medfinansering

Gasum

39 600 kr

 

Privat medfinansering

Johan Eskengren & Partners AB

99 000 kr

 

Privat medfinansering

Scania Sverige AB

297 000 kr

 

Privat medfinansering

SEKAB biofuels & chemicals AB

99 000 kr

 

Privat medfinansering

Svensk Biogas AB

49 800 kr

 

Privat medfinansering

Sävsjö Biogas

30 000 kr

 

Privat medfinansering

Sävsjö Biogas AB

39 600 kr

 

Summa privat medfinansering

996 600 kr

Total medfinansering

9 810 600 kr

50,36 %

Summa EU-medel

9 671 101 kr

49,64 %

Total finansiering

19 481 701 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201930

Projektägare

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Projektledare

Gunilla Nilsson
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
0730-52 02 27

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden