Tillväxtverket
Hållbara transporter

Etablering av mobilitetskontor i Östra Mellansverige

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 16 augusti 2015 – 15 maj 2016

Länsstyrelsen i Uppsala län genomför en förstudie för att se förutsättningarna för att etablera ett/fler mobilitetskontor i Östra Mellansverige.

elbilar

Strategi för att uppnå ökad användning av elbilar i Östra Mellansverige.

Östra Mellansverige laddar för fler elbilar

”Om försäljningen av elbilar ska öka måste antalet laddstationer byggas ut”, konstaterar Göran Albjär, klimat- och energisamordnare vid länsstyrelsen Uppsala län. För de allra flesta är det viktigast att kunna ladda bilen där den står parkerad till vardags – på jobbet och hemma. För villaägare är det ganska enkelt att ordna, däremot behövs det fler normalladdare på parkeringsplatser för personer som bor i lägenhet och på arbetsplatser.

”För långfärder krävs laddare längs de stora vägarna, men det är också viktigt att det finns ett utbyggt nät av laddare i tätorterna för att man ska vara trygg med att köra elbil. Vi får heller inte glömma bort glesbygden och dess besöksdestinationer”, understryker Göran Albjär.

Samordnat hållbart resande

Projektet kartlägger nu regionens förutsättningar för utbyggnad, planering och etablering av infrastruktur för laddning av elbilar. Den strategi som tas fram ska fungera som planeringsunderlag. På sikt förväntas projektet bidra till en kraftigt ökad användning av elbilar och framför allt minskad användning av fossilbränsledrivna bilar.

Samtidigt med planeringen för fler elfordon satsar Östra Mellansverige även på mobilitetskontor som ska fungera som remissinstanser och expertstöd i kommunernas arbete med trafikstrategier och mobility management-planer. Det övergripande målet är att etablering av ett eller flera mobilitetskontor i Östra Mellansverigeregionen har skett senast två år efter projektslut.

Viktiga pusselbitar för hållbarhet

En förstudie inom projektet Etablering av mobilitetskontor i Östra Mellansverige har visat på möjligheterna och värdet av att bygga upp länsvisa mobilitetskontor i Östra Mellansverige. Persontransporter föreslås vara mobilitetskontorens främsta åtgärdsområde.

”Mobilitetssamverkan är en viktig grund för att förändra resvanor hos trafikanter till ett mer hållbart resande”, säger Göran Albjär. Då nås miljömål och transportpolitiska mål samtidigt som tillväxt och utveckling främjas.

Båda dessa ERUF-projekt är viktiga pusselbitar i ett framtida hållbart transportsystem i Östra Mellansverige, tillägger Göran Albjär: ”båda kan sägas vara så kallade nudging-projekt som driver på en hållbar livsstil. När Laddinfraprojektet avslutas kan mobilitetskontoret även bli en naturlig aktör för att driva elbilsfrågan vidare.”

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

99 681 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

100 320 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

250 001 kr

Total medfinansering

250 001 kr

50,94 %

Summa EU-medel

240 814 kr

49,06 %

Total finansiering

490 815 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200353

Projektägare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Projektledare

Göran Albjär
Länsstyrelsen i Uppsala län
0705 58 90 86

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden