Tillväxtverket
Hållbara transporter

Energiomställning i åkerier och bussbolag

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 18 februari 2019 – 1 april 2022

Projektet Energiomställning i åkerier och bussbolag erbjuder stöd till transportföretag för att de ska kunna reducera sin bränsleanvändning och minska sin klimatpåverkan. Projektet bidrar till ökad lönsamhet och främjar målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Allt arbete sker i samverkan med branschorganisationen Sverige Åkeriföretag och projektet är en del av Fair transport 2.0 som är en märkning som ägs av Sverige Åkeriföretag. Märkningen omfattar trafiksäkerhet, sociala villkor och miljöpåverkan.

Bakgrund

Transportsektorn står för en stor del av den fossila energianvändningen. Möjligheterna att nå målet om en 70 procentig minskning av klimatpåverkan till år 2030 är goda, och även om inte målet nås så är alla steg i rätt riktning viktiga för energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Västmanland och Södermanland är beroende av välfungerande godstransporter då de är grundläggande för en välfungerande ekonomisk utveckling och fortsatt export. Fram till år 2030 förväntas godstransportarbetet att öka med 50 procent, vilket gör att vägtransporterna måste bli effektivare och miljövänligare för att bibehålla god kvalitet och konkurrenskraft. Åkerierna har dock låga vinstmarginaler, och bränslekostnader står för cirka 30 procent av omsättningen. Genom att arbeta med logistik, transportplanering, val av fordon, utformning och underhåll av fordon, körsätt samt energianvändning i garage och lokaler skulle de kunna minska sina bränslekostnader och samtidigt stärka konkurrenskraften.

Mål

Projektets övergripande målsättning är att små och medelstora transportföretag har bidragit i övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom energieffektivisering, samt minskad klimatpåverkan. Därigenom stärker de sin konkurrenskraft.

Dessutom ska:

  • Minst 66 små och medelstora åkeriföretag i Västmanland och Södermanland erhållit en hållbarhetsmärkning som inkluderar klimat, miljö, trafiksäkerhet samt social hållbarhet.
  • 37 små och medelstora företag i samma regioner uppge att de kommer arbeta mer med att attrahera kvinnliga förare till sina företag.

Målgrupp

Den primära målgruppen är lastbilsåkerier, köpare av godstransporter samt delvis bussföretag.

Förväntat resultat

  • Vid projektets avslut förväntas ett väl utbyggt system finnas för hållbarhetsmärkning för åkeriföretag som omfattar trafiksäkerhet, sociala villkor och miljöpåverkan, samt en vägledning som hjälper företag att minska sin klimatpåverkan. Märkningen önskas bli välkänd bland åkare och upphandlare.
  • Projektet förväntas ha höjt kunskapen och intresset för energi-, klimat- och övriga miljöfrågor hos företag och branschorganisationer.
  • Minst 66 små och medelstora åkeriföretag i Västmanland och Södermanland har erhållit en hållbarhetsmärkning eller är på väg att göra det.
  • Projektet förväntas minska utsläppen hos målgruppen med minst 11,7 miljoner kilo koldioxidekvivalenter.
  • Jämställdhetsarbetet i projektet ska ha bidragit till att fler företag aktivt arbetar med att få fler kvinnliga förare som trivs på sina arbetsplatser.
  • Större upphandlare ska ha ökat sin kunskap och intresse för hur det går att upphandla och följa upp hållbara godstransporter.

På längre sikt förväntas arbete som görs i projektet lägga grunden för en marknad där upphandlare efterfrågar, och får, hållbara transporter.

För mer information om Energiomställning i åkerier och bussbolag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

43 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

643 947 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Upphandlingsmyndigheten 2021006610

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerås kommun

35 640 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 044 267 kr

Privat medfinansering

Föreningen Q3

148 500 kr

 

Privat medfinansering

Sveriges åkeriföretag

612 190 kr

 

Summa privat medfinansering

760 690 kr

Total medfinansering

2 804 957 kr

49,17 %

Summa EU-medel

2 899 773 kr

50,83 %

Total finansiering

5 704 730 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201887

Projektägare

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Projektledare

Jan van der Horst
Länsstyrelsen i Västmanlands län
010-224 93 70

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden