Tillväxtverket
Hållbara transporter

Energieffektiva transportföretag

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 december 2017 – 31 juli 2018

Inom transportsektorn är det bränsleförbrukningen som är den stora boven när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Dessvärre är det sällan ett fokus i de energikartläggningar som görs att effektivisera bränsleanvändningen och övergå till förnybara bränslen. Förstudien Energieffektiva transportföretag analyserar en ny metod som är bättre lämpad för transportsektorn för att kunna nå ut till fler och engagera en större massa.

Bakgrund

Fordonsflottan i Sverige ser i princip likadan ut nu som för 20 år sedan och koldioxidutsläppen har inte minskat i önskad takt. Enligt en analys utförd av EU-kommissionen måste växthusgasutsläppen från EU:s transportsektor minska med minst 60 procent fram till år 2050 för att 2-gradersmålet ska uppnås. Energimyndigheten har tagit fram en sektorsövergripande strategi, bland annat för fordonsflottan, där ett flertal åtgärder föreslås. En fossiloberoende fordonsflotta är prioriterad i Sverige fram till år 2030 vilket innebär en reduktion av de fossila utsläppen med 70 procent.

Flera alternativa lösningar har tagits fram för att råda bot på problemet med transportsektorns klimatpåverkan. Länsstyrelsen har fått som uppdrag att samordna det regionala energi- och klimatarbetet och vara pådrivande för förändringen. En begränsad transparens mellan transportuppköpare och utövare av transporten har noterats. En ökad transparens antas leda till att transportuppköparen får en större insikt i transportens energieffektivitet och då ges en möjlighet till att efterfråga detta.

Det genomförandeprojekt som förstudien ämnar resultera i planeras för att ge alla företag samma chans att delta för att säkra en likabehandling och ickediskriminering.

Syfte

Förstudien syftar till att undersöka hur enskilda transportföretag kan energieffektivisera sin energianvändning och sänka sina kostnader. Även ett antal delmål har satts upp:

  • De partners som behövs för projektets genomförande har åtagit sig att medverka i det.
  • Rekrytera åkeriföretag till genomförandeprojektet.
  • Relevanta branschorganisationer har kontaktats och minst tre intervjuer per län med enskilda företag i målgruppen har genomförts.
  • Partners i projektet har höjt sin kunskap om transportsektorns förutsättning och behov för att energieffektivisera.

Målgrupp

Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Blekinge utses som mottagare av förstudien. Samt de samverkanspartners som projektet inleder samverkan med under förstudiens gång.

Förväntat resultat

Förstudien hoppas kunna klargöra partners, budget och innehåll under genomförandeperioden. Detta för att sedan kunna applicera det i en ansökan om medel från regionala strukturfondsprogrammet till att utföra ett genomförandeprojekt. Om resultatet skulle visa på att det inte finns förutsättningar för ett genomförandeprojekt så kommer ingen ansökan lämnas in.

 

För mer information om Energieffektiva transportföretag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

100 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

100 000 kr

Total medfinansering

100 000 kr

59,74 %

Summa EU-medel

67 387 kr

40,26 %

Total finansiering

167 387 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201544

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Ingela Valeur
Länsstyrelsen i Skåne län
010-2241000

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden