Tillväxtverket
Hållbara transporter

Elbilslandet Syd

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 januari 2018 – 28 februari 2022

Projektet Elbilslandet Syd vill öka andelen fossilfria fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar, både för privatpersoner och företag. För att åstadkomma detta har fyra delprojekt med olika inriktningar skapats.

Delprojekt A: Omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel.

Endast sex procent av företagens fordon är idag fossiloberoende, något som kan bero på bland annat kunskapsbrist. Delprojekt A jobbar med olika typer av kunskapshöjande och attitydpåverkande insatser för att hjälpa företag i omställning till en fossiloberoende fordonsflotta.

Delprojekt B: Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning

För att fler skall kunna välja använda elbilar behövs infrastrukturen för normalladdning byggas ut även vid flerfamiljsbostäder och kommersiella fastigheter. Projektet skall bidra till detta genom att skapa medvetande och kunskap hos fastigheten för behov och tillvägagångssätt för att installera ladd-infrastruktur. Vidare uppfattas riktlinjer inom olika kommuner för hantering av laddstolpar som otydlig vilket försvåra processen med utbyggnad av laddinfrastruktur. En satsning krävs hos de aktörer som äger eller förvaltar marken.

Delprojekt C: Elbilstaxi

Med Nollzon finns ett system som på ett enkelt och kostnadsfritt sätt prioriterar eltaxi för kunder. Det bidrar till att minska koldioxidutsläpp samt att lokala luftföroreningar från taxibranschen minskas. I förlängningen ska systemet bidra till att elbilar i taxibranschen får ett större genomslag. Genom projektet skall Nollzon även etablerat i Skåne och Blekinge.

Delprojekt D: Plattform för affärs- och innovationsutveckling för fossilfria transporter

Det finns ett behov av lärande kring gröna idéer och lösningar inom transportbranschen. Erfarenheter som kommer ur detta projekt kommer utgöra underlag för fler gröna affärer, gröna företag och generera arbetstillfällen för invånare i Skåne och Blekinge.

Syfte

Det övergripande syftet är att öka andelen transporter som utförs med elfordon eller andra fossiloberoende fordon. Arbeta för en minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn i Skåne och Blekinge.

Målgrupp

De primära målgrupperna för de olika delprojekten ser ut enligt följande:

Delprojekt A: Företag med stora fordonsflottor i Skåne och Blekinge.

Delprojekt B: Fastighetsansvariga såsom fastighetsägare, byggherrar, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar.

Delprojekt C: Taxibranschen samt större företag.

Delprojekt D: Företag i Skåne och Blekinge med fossilfria produkter och tjänster kopplat till transporter.

Förväntat resultat

Även resultaten är indelade i delmål och är kopplade till delprojekten.

Delmål 1 (kopplat till Delprojekt A): Företagen har förflyttat sig närmare en omställning till fossiloberoende fordon i den egna fordonsflottan vilket visar sig i en högre kunskap och mer positiv attityd och genom att fossilfria drivmedel utgör en större andel i fordonsflottan vid projektavslut jämfört med innan.

Delmål 2 (kopplat till Delprojekt B): Baserad på de deltagande fastigheternas kunders behov har nya laddplatser vid flerfamiljsbostadshus och kommersiella fastigheter upprättats eller initierats.

Delmål 3 (kopplat till Delprojekt C): Eltaxi-systemet Nollzon har i enlighet med marknadsanalysen etablerats i Skåne och Blekinge, vilket innebär att eltaxi i större utsträckning används till taxiresor än innan.

Delmål 4 (kopplat till Delprojekt D): Nya affärsområden inom gröna transporter har identifierats utifrån projektets deltagares erfarenheter och kopplats ihop med företag i Skåne och Blekinge för att bidra till hållbar regional tillväxt.

 

För mer information om Elbilslandet Syd, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kommunförbundet i skåne

1 126 773 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

1 094 773 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

567 907 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

2 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

4 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 789 453 kr

Privat medfinansering

Miljöfordon Sverige

740 000 kr

 

Privat medfinansering

Sustainable Innovation

400 000 kr

 

Privat medfinansering

Växjö Motor Company

1 600 000 kr

 

Privat medfinansering

El & Biogasbilar AB

600 000 kr

 

Summa privat medfinansering

3 340 000 kr

Total medfinansering

12 129 453 kr

56,24 %

Summa EU-medel

9 437 330 kr

43,76 %

Total finansiering

21 566 783 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201519

Projektägare

REGION SKÅNE

Projektledare

Inga Andersson
REGION SKÅNE
044-309 32 58, 072-468 58 23

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden