Tillväxtverket
Hållbara transporter

Den koldioxidsnåla platsen

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 oktober 2016 – 30 november 2019

I projektet Den koldioxidsnåla platsen ska Umeå kommun – tillsammans med universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet – utveckla Umeå till en plats med så lite koldioxidutsläpp som möjligt.

sara ingman/imagebank.sweden.se

Foto: Sara Ingman/imagebank.sweden.se

Bred samverkan ska göra Umeå till en koldioxidsnål plats

Projektet, som startade hösten 2016, ska inledningsvis ta fram underlag och statistik för att utreda Umeås klimatpåverkan. Målet är att etablera metoder och verktyg för att planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt.

”Syftet är att både kartlägga konsumtions-, resvane- och boendemönster i Umeå och sprida kunskap om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar”, berättar Johan Sandström, energi- och klimatstrateg i Umeå kommun: ”det hoppas vi ska ge en ökad medvetenhet om klimatpåverkan.”

När det gäller resvanor har kommunen redan en hel del erfarenheter och utvärderingar som kan användas. Det gäller däremot inte medborgarnas konsumtionsvanor.

Sveriges koldioxidutsläpp inom landets gränser har successivt minskat sedan 1990. Tar man även hänsyn till svenskarnas konsumtion, varav en stor del inte produceras i Sverige, är avtrycket betydligt högre. Utifrån den problematiken behöver fokus flyttas från ett produktions till ett konsumtionsperspektiv.

”Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för att nå det långsiktiga klimatmålet”, konstaterar Johan Sandström. Konsumtionens klimatpåverkan är också en stor utmaning, eftersom den i så hög grad är kopplad till vår livsstil.

 

Bred samverkan mellan aktörer

Projektet Den koldioxidsnåla platsen bygger på bred samverkan mellan kommun, akademi, myndigheter och invånare. ”Alla är en del av lösningen. Ju fler aktörer, desto snabbare kommer vi få bollen att rulla”, säger Johan.

Projektet har en viktig koppling till forskningen vid samarbetspartnern Umeå universitet och ska utveckla och testa metoder tillsammans med akademin för ett effektivt sätt att arbeta med livsstilsfrågor. Sliperiet, som är en del av Umeå universitet, och beläget på Konstnärligt campus intill Umeälven, kommer att utgöra projektets mötesplats.

 

För att bryta mönster krävs alternativ

Förutom att vara en mötesplats, fyller projektet också en viktig funktion när det gäller att utveckla nya roller för olika aktörer. Även om människor har ett stort engagemang för miljöfrågor så kanske de saknar tillgängliga alternativ, menar Johan Sandström och betonar att det är viktigt att presentera hållbara erbjudanden inom kollektivtrafik, boende och parkeringsmöjligheter.

Fastighetsägarnas roll har utökats från att enbart fokusera på energianvändningen i byggnaderna till att också innefatta elbilsparkeringar och cykelgarage. Det kommunala fastighetsbolaget Bostaden spelar en viktig roll i projektet. Frågorna är bland annat: Hur kan bolaget utveckla kvarterslokaler där de boende kan dela produkter? Hur kan bolaget ansluta bil- och cykelpooler i anslutning till bostadsområden?

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Västerbottens län

3 750 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå Parkerings Aktiebolag (UPAB)

450 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

5 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå universitet

2 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

12 000 000 kr

Total medfinansering

12 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

12 000 000 kr

50 %

Total finansiering

24 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200927

Projektägare

Umeå kommun

Projektledare

Anna Gemzell
Umeå kommun
0703 81 80 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden