Tillväxtverket
Hållbara transporter

CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 april 2017 – 31 mars 2019

Projektet CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution ska testa ett nytt informations- och kommunikationstekniksystem (IKT) som ska skapa effektivare godsflöden från och till Karlskrona hamn.

CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution

Projektet ska skapa effektivare godsflöden från och till Karlskrona hamn.

Bakgrund - klimatsmart arbete genom hela kedjan

Godstransporter mellan hamn och inland spelar en viktig roll i det globala logistiknätverket. I dag används vägtransporter flitigt för att frakta gods från och till hamnar i Sverige. Följden av en växande trafik är dock att transporterna ofta sker med till hälften fyllda lastbilar och många tomcontainers. Därför behövs nya logistiklösningar som både kan minska trängseln och utsläppen. Samordning är en nyckelfråga i sammanhanget. Utmaningen är att fraktare och speditörer idag har problem att bilda en intressegemenskap för att slå samman sina transportvolymer. Detta grundar sig i att svenska åkerier har ett behov av att förbättra sina konkurrensfördelar vilket i sin tur bidrar till att vissa aktörer inte vill öppna sina system för sina konkurrenter. Därmed har de inte heller kapaciteten eller förmågan att interagera klimatsmarta lösningar genom hela kedjan. Samtidigt växer transportvolymerna i samma takt som behovet av samordning och effektiva lösningar. Det är mot denna bakgrund projektet CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution fått sin drivkraft.


Vad ska projektet göra?

Syftet med projektet CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution är att utveckla ett informations- och kommunikationstekniksystem (IKT) som underlättar för intermodala transporter, och som effektiviserar och främjar en minskning av vägtransporterna till förmån för ökade järnvägstransporter. För att lyckas med detta har projektet en referensgrupp med experter och sakkunniga aktörer verksamma inom logistik- och transportbranschen. Projektägaren Netport Science Parks ska arrangera fyra workshops under projektets gång där projektpartners och sakkunniga ska säkerställa att resultatet får praktisk nytta i de operativa verksamheterna.

Den nya IKT-lösningen kommer involvera de flesta företag och aktörer med direkt eller indirekt verksamhet mot Karlskrona hamn. Eftersom företagen i mångt och mycket gynnas av effektivare godsflöden är flera aktörer positiva till projektet. Projektgenomförandet kommer även bidra till att stötta företagen på ett logistiskt och miljömässigt plan. Med det nya IKT-systemet vill Netport Science Park även skapa de nödvändiga förutsättningar som krävs för att bygga ut effektiva logistik- och transportflöden i korridoren Baltic Link.


Projektets mål är att:

  • med hjälp av IKT-systemet slå samman godsvolymer och förbättra effektiviteten i fastkedjan tillsammans med möjliggörandet av HCT-transporter i detta sammanhang definieras HTC-transporter som långa och tunga lastbilar)
  • överflytta gods från väg till järnväg i en intermodal lösning
  • öka lastfaktorn på färjorna genom ökad andel trailers som inte är beledsagade och ökad fyllnadsgrad av containers
  • förutse avvikelser bättre i planerat flöde och hantera dem optimalt
  • öka samlastning och bättre utnyttja lastbarare for enhetsberett gods
  • förbättra den logistiska effektiviteten i korridoren genom att utveckla mervärdestjänster för konsolidering av godsvolymer
  • åkerier har övergått till HVO 100 förnybar och fossilfri diesel
  • möjliggöra extended gates inklusive torrhamn till hamnen i inlandet
  • förbättra möjligheten av att köra HCT-transporter (I detta sammanhang menas långa och tunga lastbilar) och att effekterna av dessa ska synliggöras

Målgrupper

Målgruppen är transportbranschen, däribland: åkerier, järnvägsoperatörer, speditörer, rederier, hamnar och operatörer av inlandsterminaler.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

NetPort Karlshamn AB (svb)

400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vinnova

652 700 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 052 700 kr

Total medfinansering

1 052 700 kr

50 %

Summa EU-medel

1 052 700 kr

50 %

Total finansiering

2 105 400 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201204

Projektägare

Netport Science Park AB (Svb)

Projektledare

Stina Apel
Netport Science Park AB (Svb)
0701 40 81 31

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden