Tillväxtverket
Hållbara transporter

Case Sofielund- Färdigutveckling av konceptet områdesvärdar för en energieffektivare stadsdel

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 september 2018 – 31 mars 2019

Projektet Färdigutveckling av konceptet Områdesvärdar är en förstudie som ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt där funktionen med områdesvärdar testas och utvärderas.

Idén är en tjänst som kopplar ihop olika funktioner i Sofielund och några exempel är grönyteskötsel, trivselfunktioner, samlastning, skräpplockning, avfall/återvinning, vaktmästarfunktioner, kontaktpersoner mellan fastighetsägare och de boende

Bakgrund

Förändringen till ett mer resurseffektivt och mindre klimatbelastande samhälle är en nödvändig utmaning för Sverige. I Malmö behövs fler tester av innovativa idéer liksom samarbeten över gränserna och ökat utbyte med aktörer inom staden och region Skåne-Blekinge.

Stadsdelen Sofielund är ett nav för nya idéer och det finns en potential för etablering och användning av förnybar energi, energieffektivisering och en minskad miljöbelastning från transportsektorn. Sofielund är ett av 14 områden som regeringen pekat ut som särskilt viktig att utveckla och ett av polisens utpekade utsatta områden.

Syfte

I förstudien kommer samlad erfarenhet från de lokala aktörerna, staden och beslutsfattare användas för att förbereda projektet med områdesvärdsfunktion. Detta ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Förstudien syftar till att svara på ett antal frågor, bland annat:

 • Vilka initiativ har tagits i staden som kan användas i ett genomförandeprojekt?
 • Vilka behov har staden som områdesvärdar kan uppfylla?
 • Vilka behov har fastighetsägare vid energiomställningen i Sofielund?
 • Hur viktigt är det för fastighetsägare att energieffektivisera och till vilket pris?
 • Vilka behov har de boende i Sofielund vad gäller energi?

Målgrupp

Den primära målgruppen för ett genomförandeprojekt är bred och gruppen består av aktörer i Sofielund:

 • bostadssektorn; privata och kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och fastighetsägarföreningar
 • offentliga företag; förskolor, skolor, olika kommunala verksamheter
 • privata företag; inklusive sociala företag
 • den ideella sektorn: föreningar, kulturella och statliga organisationer
 • Malmö stad

I den sekundära målgruppen ingår:

 • beslutsfattare och stadsplanerare
 • energispecialister och företag i branschen förnybar energi
 • Sofielundsborna

Förväntat resultat

Förstudien Färdigutveckling av konceptet Områdesvärdar ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt där funktionen med områdesvärdar prövas och utvärderas.

Tanken är att områdesvärdar ska bli en ny funktion som uppfyller miljömässiga och ekonomiska syften samt ökar trygghet, trivsel för de boende och förhoppningsvis ökad sysselsättning. Funktionen med områdesvärdar ska kunna skalas upp och användas i andra stadsdelar och städer.

 

För mer information om Färdigutveckling av konceptet Områdesvärdar, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

329 005 kr

 

Summa offentlig medfinansering

329 005 kr

Total medfinansering

329 005 kr

50 %

Summa EU-medel

329 005 kr

50 %

Total finansiering

658 010 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201399

Projektägare

Malmö kommun

Projektledare

Anna Lindblad
Malmö kommun
070 834 18 77

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden