Tillväxtverket
Hållbara transporter

BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 mars 2017 – 2 juli 2018

Projektet BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro ska ta fram en genomförandeplan för ett så kallat ”Bus Rapid Transit” system. Systemet ska skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafikanter i Örebro kommun.

Bus Transit Rapid Örebro Hållbara transporter

Liknande Bus Transit Rapid (BRT) system kan snart finnas i Örebro.

Bakgrund

Hösten 2014 genomförde Örebro kommun och Regionförbundet Örebro en gemensam analys av kollektivtrafiken i Örebro. I den fastslogs att kollektivtrafiken i kommunen inte var tillräckligt konkurrenskraftig. Orsaken var främst långa restider vid köer.

Bristande konkurrenskraft i kollektivtrafiken kunde därför kopplas till regionens kraftiga ökning av antalet resor med bil, vilket sågs som ett stort hinder för att nå regionens mål om minskad klimatpåverkan från transporter. I denna problematik har projektet BRT2020 fått sin drivkraft.

Projektets system Bus Rapid Transit (BRT) bygger på ett bussbaserat system som ger snabba, bekväma och kostnadseffektiva tjänster. Detta sker ofta genom att tillhandahålla särskilda körfält.

De primära målgrupperna för projektets genomförandeplan är Örebro kommun och Region Örebro län. Syftet är att regionen och kommunen ska implementera planen och därmed få fler resenärer att välja kollektivtrafiken när denna blir effektivare och mer konkurrenskraftig.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafikanter i Örebro kommun.

 

Projektets mål är att leverera:

  • en plan över vilka stråk som ska utvecklas till BRT-stråk
  • en inriktning för vid vilka trafikvolymer utbyggnad till BRT är lämplig
  • ett målår för utbyggnad till BRT i olika stråk
  • en övergripande kostnadskalkyl och gestaltning av den första etappen
  • en utredning för övrig busstrafik när BRT byggs ut
  • en utredning av påverkan på biltrafik i staden vid utbyggnad av BRT

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

322 287 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

322 287 kr

 

Summa offentlig medfinansering

644 574 kr

Total medfinansering

644 574 kr

50 %

Summa EU-medel

644 570 kr

50 %

Total finansiering

1 289 144 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201160

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Fredrik Eliasson
Örebro Läns Landsting
019 602 72 24

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden