Tillväxtverket
Hållbara transporter

Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 10 december 2016 – 31 december 2020

Projektet Bridging the Gap- för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län ska minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos kommuner och Klimatrådets aktörer i Jönköpings län.

Jönköping

Öka andelen förnybar energi i Jönköpings län.

Bakgrund

År 2030 ska Jönköpings län ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen vilket samtidigt ska bidra till att den totala energianvändningen har minskat med 30 procent för transportsektorn jämfört med år 2011. Dessa mål hänger ihop med Jönköpings läns vision att bli ett plusenergilän.

Projektets genomförande sker genom kartläggning av Klimatrådets aktörers resebehov för att i nästa steg jämföra behoven med existerande lagar, upphandlingskrav, miljöledningssystem med mera. Den andra fasen i projektet handlar om att göra en praktisk modellutveckling för att hitta optimala metoder för att hantera behovet hos länets aktörer. Ett sista steg handlar om att sammanställa och sprida resultaten.

Ett lyckat genomförande skulle inte bara leda till ökad konkurrenskraft för regionen utan även innebära att regionen är först i landet med att ta fram och etablera en uppföljnings- och resultatmodell inom klimat- och energiområdet med fokus på transportsektorn.

Vad ska projektet göra?

Projektet syfte är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos kommuner och Klimatrådets aktörer i Jönköpings län.

 

Projektets mål är:

  • att stimulera till en omfördelning av medel från fossil energi till förnybar så att projektets aktörer i slutet av projektet använder minst 50 procent av drivmedelsbudgeten på förnybara bränslen inklusive el
  • att stimulera till energieffektivare transporter hos projektets aktörer genom att andelen resor som sker med cykel ökar med 15 procent jämfört med år 2016
  • att kommunicera genomförda åtgärder och deras resultat samt sprida den i projektet tillämpade arbetsmodellen för en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Jönköpings län

560 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jönköpings län

1 690 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 250 000 kr

Privat medfinansering

HSB Göta

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Husqvarna AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Ikea Jönköping

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Jönköpings Energi AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Länsförsäkringar Jönköping

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Myresjöhus AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Norrporten i Jönköping AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Nässjö Affärsnätverk

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Skanska Sverige

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Tosito

40 000 kr

 

Summa privat medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

2 650 000 kr

54,08 %

Summa EU-medel

2 250 000 kr

45,92 %

Total finansiering

4 900 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201184

Projektägare

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Projektledare

Jesper Agrelius
Länsstyrelsen i Jönköpings län
010 223 62 20

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden