Tillväxtverket
Hållbara transporter

Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 september 2016 – 31 maj 2017

Förstudieprojektet Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan ska skapa en nulägesbild av inställningen till tågåkande bland resenärer i sydöstra Sverige, liksom hur attityder och beteenden ser ut bland Kalmarregionens företagare vad gäller att nyttja tåg som transportmedel i tjänsten.

Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan ska utröna förutsättningarna för ett större genomförandeprojekt samt klargöra vem som bör äga ett kommande genomförandeprojekt. Målet är att omsätta de bästa och mest realiserbara förslagen som inkommit under förstudien i konkreta åtgärder för att göra tågåkandet mer attraktivt och bidra till ett mer klimatsmart resande.

 

Förstudieprojektet ska svara på följande frågor:

  • hur ser regionens näringsliv på befintlig tåginfrastruktur och vad skulle behöva bli bättre för att denna grupp ska nyttja tåg i än större utsträckning?
  • hur upplever resenären till och från Kalmar det att åka tåg idag?
  • hur kan ett ökat intresse skapas för tåg som transportmedel för miljön och för det regionala näringslivets utveckling?

I ett framtida genomförandeprojekt är ambitionen att bygga vidare på det underlag som har inkommit under förstudien. Förhoppningsvis har det då skapats en god nulägesbild av hur resenärer i sydöstra Sverige upplever att tåginfrastrukturen fungerar och vilka förbättringsförslag de skulle vilja se genomförda för att de skulle välja alternativet tåg i än större utsträckning.

Målet är att omsätta de bästa och mest realiserbara förslagen som inkommit under förstudien i konkreta åtgärder för att göra tågåkandet mer attraktivt och bidra till ett mer klimatsmart resande.

Förstudiens primära målgrupp är aktörer i Kalmar kommuns arbetsmarknadsregion (kommunens och regionens närliggande företag), som via aktuell förstudie åter ska få upp ögonen för tågresande som det naturliga transportvalet och på sikt återfå förtroendet för ett skadat varumärke. Den andra primära målgruppen är regionens tågresenärer som ges möjlighet att tycka till och dela med sig av sina attityder och beteenden kopplat till tåg som transportmedel.

Det förväntade resultatet efter genomförd förstudie är att projektgruppen har underlag att ta ett gemensamt beslut om och hur man går vidare med ett genomförandeprojekt. Efter avslutad förstudie ska ett betydande antal av Kalmars företag ha deltagit i diskussioner gällande generella attityder och förbättringsmöjligheter för tåginfrastrukturen.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

318 711 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

368 711 kr

Total medfinansering

368 711 kr

55,49 %

Summa EU-medel

295 700 kr

44,51 %

Total finansiering

664 411 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200981

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Thomas Davidsson
Kalmar kommun
0738 21 88 88

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden