Tillväxtverket

Hållbara transporter

Här hittar du projekt som syftar till att minska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande. Det kan handla om transportlogistik och stadsutveckling, satsningar på infrastruktur för laddning av elbilar eller främjande av marknaden för biogas. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Klimatväxling i Skåne

  Merparten av alla person- och godstransporter drivs idag av fossilt bränsle. Även om många organisationer och företag vill minska sitt klimatavtryck …

 • Elbilslandet Syd

  Projektet Elbilslandet Syd vill öka andelen fossilfria fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar, både för privatpersoner och företag. …

 • Kombinerad Mobilitet i Blekinge

  Kombinerad mobilitet handlar om att kombinera olika färdsätt för att få människor att resa mer hållbart. Projektet Kombinerad Mobilitet i Blekinge …

 • FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

  I Jönköpings län står transporter för 33 procent av energianvändningen och är länets största utsläppskälla av växthusgaser. Än finns inga tillräckligt …

 • Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet

  Kalmar kommun står inför en stor utmaning år 2020, då nybyggnationen av Linnéuniversitet står klart. Det kommer innebära en stor förändring av …

 • Energiomställning i åkerier och bussbolag

  Projektet Energiomställning i åkerier och bussbolag erbjuder stöd till transportföretag för att de ska kunna reducera sin bränsleanvändning och minska …

 • HAR (Hållbara Arbets- och tjänsteresor)

  Projektet HAR arbetar med kombinerad mobilitet för att underlätta för resenärer att välja bästa möjliga färdsätt för att öka andelen hållbara arbets- …

 • Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22

  Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22 vill minska behovet av fossilt bränsle med 70 procent till år 2030. Projektet förväntas resultera i ett …

 • Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0

  Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 ska ge sju kommuner i Skåne verktyg för att minska sin fossila energianvändning och klimatpåverkan. …

 • Förnybart i tanken

  Genom att skapa och förstärka samverkansplattformar vill projektet Förnybart i tanken stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län. Detta …

 • Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0

  Projektet Fossilfria transporter i Uppsala län 2.0 ska ställa om fordonsparkerna i Uppsala till förnybara alternativ. Insatserna kommer att innefatta …

 • Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel

 • Fossilfritt 2030 - Rena resan

  I Östra Mellansverige vill projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan påverka invånarnas beteenden och attityder kring resande. Detta som ett sätt att …

 • Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland

 • Ladda i Mittstråket

  Mellan Sundsvall och Storlien ligger vägsträckan Mittstråket. För att minska klimatpåverkan från persontransporter vill projektet Ladda i Mittstråket …

 • Testresenär - arbetsplatser Region Jämtland Härjedalen

 • Lika bra med CELLER i implementering

  Projektet Lika bra med CELLER i implementering ska, bland annat genom att anordna ett årligt elbilsrally, fördubbla antalet elbilar i regionen. …

Avslutade projekt

 • Kraftsamling Biogas II - Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn

  Den svenska biogasmarknaden har de senaste decennierna utvecklats främst tack vare lokala och regionala initiativ. Med Kraftsamling biogas II satsar …

 • Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd

  Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd syftar till att skapa en infrastruktur av laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten. …

 • Förstudie: Hållbart resande

  Det övergripande målet för projektet Förstudie: Hållbart resande är att biltrafiken i Östra Mellansverige ska ha minskat till förmån för resande med …

 • Förstudie biogas Mönsterås

  Förstudieprojektet Förstudie biogas Mönsterås syftar till att utröna om förutsättningarna finns att bygga en lokal biogasanläggning genom en grundlig …

 • Etablering av mobilitetskontor i Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Samlastning i Sege Park

  I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 25 procent av …

 • Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige

  Elbilar är en viktig del för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå regeringens mål måste det vara lätt att ladda bilarna. …

 • Hållbart resande i ett växande Värmland

  Värmlands län satsar på ett innovativt näringsliv, ökad tillgänglighet och minskade koldioxidutsläpp. Ett viktigt led i utvecklingen är hållbart …

 • Fossilfria resor och transporter

  Genom förstudien Fossilfria resor och transporter har ett viktigt energisamarbete etablerats mellan de fem regionerna i Östra Mellansverige. Ett …

 • Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

  Biogas är ett av de mest klimatnyttiga förnybara drivmedlen som finns att tillgå idag, och Sverige är världsledande vad gäller användning av biogas …

 • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

  I Fossilfria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, …

 • Fossilfrihet i regional tågtrafik - en förstudie

  Förstudieprojektet Fossilfrihet i regional tågtrafik ska belysa vilka möjligheter som finns i Jönköping och Kalmar län för att övergå till fossilfria …

 • Stolpe in för Stad och Land - Förstudie Mellersta Norrland

  Förstudieprojektet och genomförandeprojektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av …

 • Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

  Projektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för …

 • Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand

  Enligt en kartläggning som gjorts finns de flesta laddstolpar i norra Sverige för närvarande i städer samt vid hotell, och ny infrastruktur planeras i …

 • Knuffa resan rätt

  Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner har beviljats 1,47 miljoner kronor i medel till projektet Knuffa resan rätt, ett projekt …

 • Förstudie Hållbara transporter i leverantörsleden

  Stålindustrin i Bergslagen genererar med sin verksamhet omfattande transportbehov. Industrin genomför transporter för bl.a. insatsvaror, …

 • Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

  Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) i Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Bromölla ska minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten men …

 • Åk tåg - Viktigt perspektiv för Näringslivsutveckling och Miljöpåverkan

  Förstudieprojektet Åk tåg ska skapa en nulägesbild av inställningen till tågåkande bland resenärer i sydöstra Sverige, liksom hur attityder och …

 • Den koldioxidsnåla platsen

  I projektet Den koldioxidsnåla platsen ska Umeå kommun – tillsammans med universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet – utveckla …

 • Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige

  Projektet Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige ska bidra till att offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala minskar …

 • Flytande biogas till land och till sjöss

  Den snabba tekniska utvecklingen kring flytande metan har gjort det lönsamt att använda metan som bränsle. Särskilt inom sjöfarten. …

 • Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu

  Förstudieprojektet Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu ska fokusera på cykelfrämjande innovationer i det nya universitetsområdet i Kalmar och …

 • Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - förstudie

  Förstudieprojektet Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen ska bidra till att skapa en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar för elfordon i Jämtlands …

 • Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

  Projektet Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län ska minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar …

 • Lika bra med CELLER-i

  Introduktionen av elbilar och laddhybrider på svenska marknaden går trögt, inte minst i Norra Sverige. Den dominerande förklaringen till detta är att …

 • Hållbara transporter i Östergötland

  Projektet Regional strategi för omställning till hållbara transporter i Östergötland ska minska behovet av transporter i Östergötland genom att …

 • Hållbart resande i Örebroregionen

  Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska bidra till minskade koldioxiduppsläpp från arbetspendling i Örebroregionen. Detta genom att öka …

 • Förnyelsebara drivmedel i Region JH

  Förstudieprojektet Förnyelsebara drivmedel i Region JH ska undersöka strategiska, praktiska och ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av …

 • Utveckling BioDriv Öst

  Projektet Utveckling BioDriv Öst vill förbättra samverkan och kunskapsutbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning inom området …

 • HAR (Hållbart arbets- och tjänsteresande)

  Förstudieprojektet HAR ska tackla utsläppsnivån kopplad till persontrafiken i Västerbotten genom kompetensförsörjning och samarbete som bidrar till …

 • Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län

  Projektet Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län ska utveckla, erbjuda och stötta implementering av …

 • BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro

  Projektet BRT2020 - Genomförandeplan för Bus Rapid Transit i Örebro ska ta fram en genomförandeplan för ett så kallat ”Bus Rapid Transit” system. …

 • CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution

  Projektet CLOUD - Samarbete inom logistik och distribution ska testa ett nytt informations- och kommunikationstekniksystem (IKT) som ska skapa …

 • Förstudie av förutsättningar för regionalt superbusskoncept i Småland

  Förstudien ska undersöka förutsättningar för att etablera ett stationsnät för busstrafik mellan de större centralorterna i Småland. …

 • Förstudie energieffektiva transportföretag

  För att Sveriges klimatmål ska kunna uppfyllas behöver transportsektorns omställning till fossilfria drivmedel gå snabbare. EU-kommissionen har efter …

 • Förstudie om energieffektiva transportföretag

  Fordonsflottan ser i stort sett likadan ut som för 20 år sedan och koldioxidutsläppen har inte minskat i någon större utsträckning. Därför utförs …

 • Förstudie Bothnia Green Fuels

  Sverige har som mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och som en del av det, vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. …

 • HÅLLBAR MOBILITET I GRÖNA KRONOBERG

  Projektet Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg ska ta ett samlat grepp för att minska koldioxidutsläpp kopplade till resor till och från privata och …

 • Biogas from biomethanation of syngas

  Projektet Biogas from biomethanation of syngas ska vidareutveckla en innovativ metod för att producera biogas av biomassa och avfall. Målet är att …

 • LaddinfraÖst 2.0

  Projektet ska utveckla en icke-publik laddinfrastruktur, det vill säga en möjlighet för privatpersoner att ladda sitt elfordon vid hemmet eller …

 • Förstudie energieffektiva transportföretag

  Förstudien ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt som stödjer transportföretag på Gotland. Projektet ska hjälpa dem att effektivisera …

 • Energieffektiva transportföretag

  Inom transportsektorn är det bränsleförbrukningen som är den stora boven när det kommer till energianvändning och klimatpåverkan. Dessvärre är det …

 • Logistikkluster Region Östergötland

  Logistik är ett prioriterat område i Östergötland och en viktig faktor för regionens utveckling som en miljöprofilerad region. Regionens aktörer …

 • Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X)

  Transportsektorn står för en stor andel av de utsläpp av växthusgaser och kväveoxider som sker i Sverige och utgör därmed en av de största …

 • Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

  Projektet vill genom bland annat minskade transporter och en ökad användning av fossilfria bränslen minska utsläppen av växthusgaser från …

 • Fossilfria transporter i norr - AC

  För projektet Fossilfria transporter i norr finns ett övergripande mål att Västerbotten ska nå en fossilfri fordonsflotta. För att uppnå det behöver …

 • Förstudie om klustersamverkan vid kommunal samodrnad varudistrubtion

  Det finns ett uttalat behov från kommunerna i Skåne att förankra införandet av en modell för samordnad varudistribution i skånska kommunkluster. Detta …

 • Hållbara företagsresor - en förstudie

  Inrikes transporter står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och transportsystemet är starkt beroende av fossila …

 • Vägval 2030

  Projektet ska accelerera utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Örebro län. …

 • Konceptlösningar för BRT-stationer längs E22

  Antalet arbetsmarknadsregioner ska minska från fyra till två, och Kalmar län ska bli en fossilfri region. Därför genomförs förstudien Konceptlösningar …

 • Förstudie Elväg E22

  Under 2017 inleddes diskussioner mellan NetPort Science Park, Trafikverket och regionala företrädare i Blekinge om att titta närmare på …

 • Hållbara Transporter

  Det finns ett nationellt mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. För att Gotland ska uppnå det målet kommer …

 • Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland

  Med en välutbyggd infrastruktur för laddning längs landsvägar och i tätort vill Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland underlätta övergången …

 • Case Sofielund- Färdigutveckling av konceptet områdesvärdar för en energieffektivare stadsdel

  Projektet Färdigutveckling av konceptet Områdesvärdar är en förstudie som ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt där funktionen med …

 • Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

  Förstudien kommer bestå av fördjupade nuläges- och behovsanalyser och ge förslag på olika utvecklingsområden att testa som pilotprojekt de närmaste …

 • Hållbara resor i besöksnäringen

  Genom att hitta transportlösningar som minskar klimatpåverkan från Kalmar Läns mest välbesökta besöksmål vill förstudien Hållbara resmål i …

 • Kalmar C 2.0

  Förstudien Kalmar C 2.0 vill hitta en helhetslösning för den samlade miljö- och klimatpåverkan. …

 • Verklighetslabb hållbara transportsystem

  Globalt har koldioxidutsläppen från vägtransporter ökat med över 60 procent från år 2000 till år 2015. Idag går cirka 85 procent av Sveriges …

 • Kombinerade nyttor med kombiterminal

  I Oskarshamn pågår just nu förstudien Kombinerade nyttor med kombiterminal som syftar till att utöka möjligheterna till godstransporter med tåg. …

 • Idéstudie för järnvägen i Tabergsådalen

  Förstudien Idéstudie för järnvägen i Tabergsådalen ska samla in material och bygga upp underlag för att hjälpa Jönköpings kommun i det arbetet. …

 • Kalmar C 2.0 Huvudspåret

  Mobilitet av människor och tjänster är en avgörande fråga för tillväxten. I arbetet med att stärka arbetsmarknadsregionen i sydöstra Sverige genomför …

 • Förnybar vätgas i Kronobergs län

  Förstudien Förnybar vätgas i Kronobergs län vill undersöka möjligheterna till att utveckla och testa produktion av förnybar vätgas i länet. För att …

 • Kalmar stad BRT Norra vägen - en förstudie

 • Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge

  Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge ska ta fram kunskapsunderlag som baseras på både forskning och praktiska erfarenheter för att nå en …

 • Hässleholm som infrastrukturell nod

 • Framtagande av strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs väg E12