Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Wargön Innovation - etableringsfas

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 juli 2016 – 31 oktober 2019

Global omställning till hållbar bioekonomi kräver bland annat att nya koldioxidsnåla, hållbara material kommer ut på marknaden. Men det finns avgörande systemglapp i innovationskedjan som kraftigt försvårar kommersialiseringen. För få kundfokuserade test- och demonstrationsmiljöer, tröghet i innovationsupphandlingar och för lite riskkapital bidrar bland annat till att det ofta blir en lång väg från idé till kund. Det vill Wargön Innovation ändra på.

Skog Bioekonomi Wargön

Wargön omvandlar svensk skog till hållbara material. Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Bakgrund - stöd till utvecklingen av bioinnovationer i Sverige

Västra Götalandsregionen har starka traditioner av industri, teknik och miljöengagemang. Betydande skogs-, fordons- och kemiindustri, textilproduktionens vagga samt stort tekniskt kunnande inom både akademi, företag och Science Parks tillsammans med regionens hållbarhetsfokus gör Västsverige till en intressant plats för utveckling av nya biobaserade material.

Wargön Innovation föddes som en följd av utvecklingsprocesser efter beslut om nedläggning av Holmens pappersbruk i Vargön. Projektet initierades på lokal nivå 2012 men har utvecklats och har nu en regional förankring och uppmärksammas på nationell nivå som en ny innovationsaktör.

Wargön Innovation har utvecklat en arbetsmodell för att ta materialinnovationer från idéer till kommersiellt gångbara produkter. Modellen knyter samman intressenter och medverkar till att bygga nödvändiga värdekedjor, samarbeten, projektutveckling etcetera på ett sätt som nya aktörer med goda idéer ofta inte klarar själva.

Projektet vänder sig främst till hållbara materialinnovationer med koppling till skogen, samtidigt som effektivt resursutnyttjande har hög prioritet. Visionen är: ”Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material”.

Samverkan sker över branschgränser samtidigt som olika aktörer engageras både från små och stora företag, offentlighet, akademi och institut. Detta betyder att nya korskopplingar uppstår mellan branscher och aktörer som har olika strukturer idag. Några av de projektområden som Wargön Innovation driver är:

  • återvinningsmodeller- och system för effektiv hantering av råvaran textil
  • nya cellulosabaserade material till jordbruket, exempelvis marktäckare
  • nya koldioxidsnåla material till sjukvården där fossilbaserade produkter ersätts av biobaserade produkter

Projektet har bland annat ställt upp följande konkreta mål för utvecklingen av platsen Wargön fram till år 2019:

  • en fysisk test- och demonstrationsmiljö för nya hållbara och koldioxidsnåla materialinnovationer finns tillgänglig för företag/innovatörer, universitet och högskolor, institut och offentlig sektor
  • wargön Innovation når genom sitt arbetssätt nya grupper i innovationssök och medverkar även till att bredda innovationskartan genom metod- och resultatspridning

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Vänersborgs kommun

6 638 034 kr

 

Offentlig medfinansering

Västra Götalandsregionen

6 649 932 kr

 

Summa offentlig medfinansering

13 287 966 kr

Total medfinansering

13 287 966 kr

60 %

Summa EU-medel

8 858 646 kr

40 %

Total finansiering

22 146 612 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200772

Projektägare

Innovatum AB

Projektledare

Susanne Eriksson
Innovatum AB
0705 18 95 28

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden