Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 2 januari 2017 – 5 april 2019

Projektet ska minska klimatpåverkan från fossilbaserade engångsartiklar i sjukvården genom att ersätta dem med förnybara material.

Biomaterial Sjukhus Hållbara material Uppsala

Bakgrund

Den svenska sjukvårdens miljöpåverkan är stor. Beräkningar visar bland annat att engångsmaterial står för cirka 50 procent av en enskild kliniks klimatpåverkan. Dessutom klassas en stor del av engångsmaterialen som riskavfall som måste destrueras genom förbränning, viket bidrar till utsläpp av koldioxid.

Engångsartiklar som handskar, förkläden och sopsäckar tillverkade i plast används i stora volymer men är samtidigt nödvändiga för många funktioner inom sjukvården. Genom att ställa om till förnybara material tillverkade av bioråvara, som stärkelse och socker, kan nettoutsläppen av koldioxid minska med upp till 90 procent jämfört med användning av fossilbaserade produkter.

Inom Landstinget Uppsala län används över 3 miljoner förkläden per år som kan ersättas med biobaserade och klimatsmarta alternativ. Bara den åtgärden skulle ge en sänkning av CO2- utsläppen med cirka 170 ton. En annan produktgrupp som har stor potential att ersättas med biomaterial är sopsäckar.

Nu ska projektet genom kunskapsfrämjande aktiviteter bidra till en standardisering för upphandling av biobaserade engångsartiklar.

 

Projektets mål är att:

  • stimulera en övergång inom offentlig verksamhet från fossilbaserade till biobaserade material med potential att minska dagens utsläpp av klimatgaser med upp till 90 procent till 2022
  • redan år 2020 se en ökad användning av biobaserad plast inom landstinget genom förbättrade upphandlingsrutiner
  • minst 40 procent av förnybar plast ska produceras av lokal råvara

Målgrupper

Den primära målgruppen är upphandlande landsting och kommuner. Sekundära målgrupper är producenter av bioplast och råvaruleverantörer från lantbruk och förädlingsindustri samt standardiseringsorganet SIS.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

1 119 437 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 119 437 kr

Privat medfinansering

GAIA

750 200 kr

 

Privat medfinansering

LRF

99 200 kr

 

Summa privat medfinansering

849 400 kr

Total medfinansering

1 968 837 kr

50 %

Summa EU-medel

1 968 837 kr

50 %

Total finansiering

3 937 674 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201164

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Andras Baky
RISE Research Institutes of Sweden AB
010 516 69 22

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden