Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjnig

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 30 april 2018

Förstudieprojektet UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjning ska identifiera möjligheter för resilient och koldioxidsnål livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige. Förstudieprojektet ska även utveckla en modell för regionalt samarbete kring koldioxidsnål livsmedelsförsörjning.

Bakgrund - resilient livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige

Produktion, förädling och distribution av livsmedel står för cirka 25 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Livsmedelssektorn kräver i dag dagliga leveranser till butik för att möta konsumenternas behov. För att tackla branschens klimatpåverkan är nya affärsmodeller, ändrade matvanor samt mer ekologiskt samt lokal och närproducerad mat en del av lösningen.

Nya affärsmodeller har under senare år utmanat handelns starka roll som distributör av livsmedel. Exempelvis finns lösningar så som distribution direkt till hemmet, köp av överblivna rätter från restaurang och distribution av ekologiskt närodlat utanför handeln. Distribution av ekologiskt närodlat utanför handeln är en lösning som förstudieprojektet arbetar med.

Mälardalen, Östgötaslätten och Uppsalaslätten är viktiga matproduktionsområden för Sverige. De bördiga markerna som tidigare var havsbotten har stor potential att öka sin produktion av alternativa grödor. Grödor som i dag importeras från utlandet. Inhemsk produktion med en större variation av grödor skulle därmed kunna vara en hållbar tillväxtmöjlighet för det svenska lantbruket.

Förstudieprojektet UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjning ska genom att arbeta nära lokala livsmedelsaktörer såsom charkuterier, mejerier, bagerier och bryggerier identifiera aktörer som ligger i framkant vad gäller effektiva lösningar och utvecklar innovativa affärsmodeller och distributionskanaler. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt som tacklar utmaningar kring lokala livsmedelsstrategier. Utöver SLU finns även privata småskaliga initiativ inom området ”lågintensiva odlingsformer” som projektet ska plocka relevant kunskap från.

En annan viktig del av projektet är att förmedla lärdomar till kommuner och landsting som ansvarar för den offentliga måltiden till skolor och för sjukvården. Här kan kommunen både gå före med initiativ vad gäller nya lösningar samtidigt som skolmåltiden är en stor möjlighet för att utbilda och involvera framtidens generation.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet ska använda resiliensanalys, analys av urbana flöden och traditionell marknadskartläggning för att identifiera sårbarhetsaspekter och utmaningar i den regionala livsmedelsförsörjningen. Resultatet ska vara utgångspunkt när projektledningen träffar regionala aktörer för att diskutera en samverkansmodell för en hållbar livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige. I projektets sista steg ska en utvärdering leda fram till val av strategiska initiativ och innovativa lösningar som ska implementeras 2018-2020. Syftet med förstudieprojektet är att stötta utvecklingen av resilient och koldioxidsnål livsmedelsförsörjning i Östra Mellansverige.

 

Projektets mål är att:

  • identifiera utmaningar och möjligheter för resilient livsmedelsförsörjning med avseende på minskad koldioxid och urban resiliens
  • utvärdera och utveckla en modell för regionalt samarbete (exempelvis: Resilient Community) för att arbeta med dessa utmaningar
  • skapa en plan för hur man i ett fortsatt arbete kan adressera utmaningarna i lokalt och regionalt sammanhang

 

Målgrupper

Den primära målgruppen är utvecklingsansvariga i städer, kommuner och regioner inom Östra Mellansverige. Dessutom är länsstyrelser, forskningsinstitut, lantbruksaktörer inom produktion, förädling och transport viktiga målgrupper tillsammans med kluster för livsmedel och mat och aktörer inom industri och handel, restaurang och hotell, konsumentgrupper, livsmedelskedjan, energi, information, betalning och logistik.

För mer information om projektet kontakta ansvarig projektledare eller ta del av projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

340 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Resilient Regions Association 802453-8400

60 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

54,55 %

Summa EU-medel

333 259 kr

45,45 %

Total finansiering

733 259 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201328

Projektägare

Needsdrive AB

Projektledare

Stephan von Malortie
Needsdrive AB
0708 18 67 57

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden