Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Trähusambassadörer

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 mars 2018 – 30 juni 2021

Projektet Trähusambassadörer genomförs för att stärka kapaciteten för trähusbyggande inom halländska bolag i byggsektorns hela värdekedja. Bostadskrisen kräver snabbhet och kostnadseffektivitet. Klimatkrisen kräver minskad klimatpåverkan i byggsektorn. Då erbjuder det industriella byggande av flervåningshus i trä en möjlighet till lösning på båda dessa utmaningar.

Bakgrund

Det moderna träbyggandet av flervåningshus står idag för en marknadsandel på 10 procent, och med ett stigande intresse förväntas det nå upp till 20 – 30 procent inom några år.

Byggsektorn har länge arbetat med att minska energiförbrukningen i nya byggnader. Tidigare har fokus lagts på energiförbrukning vid byggnaders drift, men nu har studier visat att själva byggprocessen står för i snitt 50 procent av byggnaders klimatpåverkan. Genom att bygga med trästommar i flervåningshus går det att bygga kostnadseffektivt, snabbt, säkert och dessutom radikalt minska byggsektorns negativa miljöbelastning.

Syfte

Syften med projektet Trähusambassadörer är:

 • Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland.
 • Att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.
 • Att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner som reellt alternativ bland privata byggherrar och offentliga beställare.

Målgrupp

Projektet har följande målgrupper:

 • Byggbranschens hela värdekedja, såsom
  • byggherrar
  • byggbolag
  • projektörer
  • konstruktörer
  • arkitekter
  • underentreprenörer
 • Skogsindustrin

Förväntat resultat

Förväntat resultat vid projektets avslut är att trähuskonstruktioner övervägs och bedöms som alternativ vid minst 50 procent av nybyggnationer av flervåningshus i Halland.

Förväntade effekter på lång sikt:

 • Att trähuskonstruktioner övervägs och bedöms som alternativ vid majoriteten av alla nybyggnationer av flervåningshus i Halland.
 • Att halländska företag i byggprocessens hela värdekedja får en stärkt konkurrenskraft och tillväxtpotential inom ett snabbt växande marknadssegment med goda framtidsutsikter.
 • Att den halländska byggsektorn minskar sina koldioxidutsläpp genom mer hållbara byggmetoder.

För mer information om Trähusambassadörer, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Halland 2321000115

1 371 109 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 371 109 kr

Total medfinansering

1 371 109 kr

60 %

Summa EU-medel

914 073 kr

40 %

Total finansiering

2 285 182 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201530

Projektägare

Energi- och Miljöcentrum i Varberg

Projektledare

Michaela Flenger
Energi- och Miljöcentrum i Varberg

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden