Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Stadslandet Göteborg

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 januari 2017 – 30 april 2020

Stadslandet Göteborg ska utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Göteborgs Stad och på så sätt skapa förutsättningar för grön innovation och grön affärsutveckling.

Stad land hållbar stad Göteborg

Standslandet Göteborg bidrar till ett inkluderande, grönt och dynamiskt Göteborg. Per Pixel Petersson /imagebank.sweden.se

Bakgrund

Det som stadsinvånarna tidigare sett som Göteborgs baksida har visat sig ha betydande möjligheter att bli framtidsområden för hållbar utveckling och grön affärsutveckling i Göteborg. Det är slutsatser från regionalfondsprojekten Utveckling Nordost 2011-2013 och Förstudie Stadslandet. Genom att placera urbana områden på landsbygden där det finns betydande naturresurser som skogar, jordbruks- och kulturlandskap kan dessa urbana områden utgör en stor potential i Göteborgs norra stadsdelar. Potentialen finns inte bara i form av rekreation och upplevelser, utan också för nya former av koldioxidsnål ekonomi och innovativ affärsutveckling. Göteborg är en socioekonomiskt segregerad stad, vilket avspeglas i de stora skillnader som finns mellan medborgarnas hälsa och livsvillkor. Göteborgs norra stadsdelar har stora behov av en stärkt ekonomisk och social utveckling för att öka graden av självförsörjning och bryta negativa mönster som leder till ännu djupare delning av staden. Tidigare arbete visar att det finns behov av ett mer utvecklat och långsiktigt samarbete mellan stad, peri-urbana områden och landsbygd för en ekonomisk utveckling och affärsutveckling som också stärker den ekologiska och sociala hållbarheten.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets aktiviteter ska stärka Göteborgs Stads samlade förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Stadslandet Göteborg vill bidra till visionen om en stad som är inkluderande, grön och dynamisk genom att knyta ihop stadens centrala och mer perifera stadsdelar.

Ett projektmål är att etablera fysiska nav och där bygga upp strukturer för ett pentahelix-samarbete mellan medborgare, lokalt föreningsliv, näringsliv, förvaltningar och utbildningsinstitutioner/akademi.

Testbäddsverksamhet är ett annat projektverktyg där målsättningen är att möta några av de miljörelaterade och sociala utmaningar som Göteborg står inför och som delvis pekas ut tydligt i Göteborgs stads Klimatstrategiska program.

 

Projektets mål är att:

  • en samverkan mellan stad, näringsliv, invånare, föreningsliv och akademi ska ha etablerats i syfte att hitta nya angreppssätt och utveckla ny kunskap som stärker förmågan att ställa om till en mer koldioxidsnål stad
  • nya och öppna test- och demonstrationsmiljöer för andra projekt, som på olika sätt syftar till hållbar stadsutveckling och grön affärsutveckling ska ha etablerats (naven)
  • naven nyttjas som test- och demonstrationsmiljö för andra projekt
  • en långsiktig och tillämpad livsmedelsstrategi för Göteborg har formulerats
  • nya former av ekosystembaserad besöksnäring har etablerats i staden
  • en förstudie om utveckling av koldioxidsnåla närlogistiksystem för peri-urbana områden och stadsnära landsbygd har genomförts
  • nya samverkans- och affärsmodeller för ekologiskt, närproducerat livsmedel att finna sin marknad har utvecklats och demonstrerats
  • en tillämpad analys av hur andelen ekologisk och närproducerad livsmedel ska kunna introduceras i stadens offentliga kök ska ha genomförts

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är näringslivet, små och medelstora företag samt entreprenörer för nyföretagande. Projektet kommer även att skapa mervärde för medborgare och föreningsliv som är knutna till naven, de förvaltningar som medverkar som samverkansparter samt akademi och andra kunskapsleverantörer.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Business region Göteborg AB

5 461 856 kr

 

Offentlig medfinansering

Chalmers tekniska högskola

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Göteborgs kommun

11 966 258 kr

 

Summa offentlig medfinansering

18 928 114 kr

Privat medfinansering

Coompanion

138 251 kr

 

Summa privat medfinansering

138 251 kr

Total medfinansering

19 066 365 kr

60 %

Summa EU-medel

12 710 904 kr

40 %

Total finansiering

31 777 269 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201187

Projektägare

Brg, Business Region Göteborg AB

Projektledare

Dan Melander
Brg, Business Region Göteborg AB
0709 67 56 00

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden