Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

ReKo - Resor mot ett Koldioxidsnålt samhälle

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 mars 2019

Tjänsteforskning visar vägen i skogsindustrins Värmland

Med hjälp av tillämpad tjänsteforskning ska projektet ReKo utveckla innovationsgraden hos små och medelstora företag i Värmland. En av projektets aktiviteter är att undersöka hur innovation kan uppstå när skogsindustrin möter hälso- och sjukvården.

Hållbart näringsliv i Norrland

Näringslivsutveckling för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

”Syftet med projektet är att hjälpa till att få ut nya och förbättrade biobaserade tjänster och produkter på marknaden”, berättar projektledare Sandra Eriksson på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

ReKo står för Resor mot ett koldioxidsnålt samhälle. Under projektet genomförs ett antal ”undersökningsresor” med syftet att förändra innovationskulturen hos små och mellanstora företag.

”Vi arbetar mycket med att tillämpa tjänsteforskning inom den biobaserade ekonomin för att visa på möjligheter till omställning. Teknikutveckling utan kunskap om användarna kan leda till att produkten inte slår igenom på marknaden – trots att tekniken är den allra bästa”, konstaterar Sandra.

 

Tjänstedesign mot ökad patientsäkerhet

Tjänstedesign innebär att utforma en tjänst eller produkt efter kundens behov så att den blir användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv.

”Genom att jobba med tjänstedesign inom den traditionella värmländska skogsindustrin får vi tag på frågeställningar som tidigare inte hittats eller uppmärksammats”, säger Sandra Eriksson. I mötet med andra branscher uppstår nya perspektiv när det gäller hur produkter, tjänster och processer kan utvecklas.

Under våren 2016 kopplades ett materialproducerande företag ihop med Värmlands landstings hälso- och sjukvård. Under några dagar på Centralsjukhuset i Karlstad tittade man tillsammans på hur bland annat biobaserade engångsmaterial kan bidra till en mer patientsäker vård. Det handlade om att se materialet i ett större sammanhang genom att fokusera mer på dess funktion än på dess egenskaper för att fånga nya frågeställningar som exempelvis: Bidrar materialen till en renare miljö som resulterar i färre infektioner? Hur ser resursflödena i sjukvården ut? Hur används och hanteras materialen av patienter och personal?

 

Ömsesidigt lärande och nya samarbeten

Arbetet, som ska ses som ett delprojekt, föll väl ut, berättar Sandra Eriksson. Dels fick företaget, som deltog aktivt i arbetet, viktig information om hur deras material fungerar hos kunden, dels fick sjukvården tillfälle att fundera över frågor såsom: Hur bäddas sängarna? Hur städas rummen? Hur transporteras smittbärande material genom hela vårdkedjan?

Mötet och samtalen har gett värdefull information och skapat goda samarbeten mellan Värmlands landsting och skogsindustrin.

Vid nästa ”undersökningsresa” tar projektet reda på i vilken mån flygresenärer uppskattar att resa med flygplan som drivs med biobränsle. Totalt ska åtta undersökningsresor göras. 8-10 företag kommer att vara involverade och resultaten kommer att spridas till hela industrin.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Värmland

1 800 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

60 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Västra Götalandsregionen

300 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 160 000 kr

Privat medfinansering

Paper Province ekonomisk förening

300 000 kr

 

Privat medfinansering

SP Tekniska Forskningsinstitut AB

300 000 kr

 

Summa privat medfinansering

600 000 kr

Total medfinansering

2 760 000 kr

52,87 %

Summa EU-medel

2 460 000 kr

47,13 %

Total finansiering

5 220 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200591

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Sandra Eriksson
RISE Research Institutes of Sweden AB
010 516 58 90

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden