Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2019 – 28 februari 2022

Länsstyrelsen i Östergötlands län driver projektet Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete. Målsättningen är att strategin ska antas politiskt av såväl Region Östergötland som länets kommuner.

Bakgrund

Regionala aktörer och kommuner har länge efterfrågat ett samordnat regionalt energi- och klimatarbete. I dagsläget händer det att flera regionala aktörer konkurrerar om samma medel istället för att samarbeta. Detta leder ofta till att arbetena blir kortsiktiga och de övergripande målen blir sekundära styrandet. Genom ett mer strategiskt och strukturerat arbete kan effekterna av insatserna i olika projekt bli högre. På så sätt bidrar Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbetes mål till att användningen av förnybar energi ökar, samt att energianvändning minskar.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med och tar fram en ny regional energi- och klimatstrategi tillsammans med Region Östergötland. Målet är att strategin ska antas politiskt av såväl Region Östergötland samt av länets kommuner. Strategin innehåller sex insatsområden med regionala mål för att prioriteras insatserna i länet. Arbetet med att nå de regionala målen inom insatsområdena sker bland länets aktörer genom olika åtgärder och projekt.

Syfte

Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt organisera och samordna det operativa energi- och klimatarbetet i länet. Det finns även ett projektmål att skapa strukturer för en regional plattform, både fysisk och digital, som utgår från den regionala energi- och klimatstrategin.

Målgrupp

Primär målgrupp för projektet är Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. De sekundära målgrupperna är länets kommuner, näringsliv, akademi samt övriga organisationer.

Förväntat resultat

Projektet förväntas:

 • Bidra till att de regionala klimat- och energimålen nås.
 • Ha tagit fram verktyg och metoder för utvärdering och prioritering.
 • Ha kännedom om länets aktuella åtgärder och projekt inom respektive insatsområde.
 • inom varje insatsområde veta/påverka att
  • De projekt och åtgärder som görs bidrar till att de regionala målen nås.
  • Rätt aktiviteter görs för att nå samtliga potentiella målgrupper.
  • Lyckade projekt tas vidare och växlas upp, vilket leder till ökad effekthemtagning.
 • Kunna styra nya projekt mot de insatsområden där behovet är som störst, samt att säkerställa att målgrupperna nås och att de horisontella kriterierna uppfylls.
 • Leda till att flera regionala aktörer har ett ägarskap för insatsområdet, vilket bidrar till:
  • Ökad samverkan mellan länets aktörer.
  • Bredare förankring av arbetssätt och struktur i flera organisationer.
  • Ökad spridningseffekt och styrning mot framtagna projektkriterier.

På längre sikt förväntas projektet ha gett ökad kunskap inom området och på så sätt leda till att politiker, tjänstemän och näringsliv styr sina resurser. Det i sin tur förväntas bidra till att de regionala målen nås på kortare tid med mindre insatta medel.

För mer information om Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

1 428 693 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

336 600 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 765 293 kr

Total medfinansering

1 765 293 kr

50 %

Summa EU-medel

1 765 293 kr

50 %

Total finansiering

3 530 586 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201918

Projektägare

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Projektledare

Sigrid Jansson
Länsstyrelsen i Östergötlands län
010-22 354 41

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden