Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Metoder för innovativ löpande utvärdering av insatser för energieffektivisering

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 19 juni 2015 – 31 december 2020

Projektet ska skapa en modell för innovativ löpande utvärdering. Detta sker genom att projektet utreder hur företag som deltagit i Energimyndighetens insatser för energieffektivisering utvecklat sin kunskap och sin förmåga att fullfölja energieffektiviseringsåtgärder.

Energimyndigheten driver ett antal insatser för att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Insatserna är olika för att på skilda sätt stimulera företagen att identifiera och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

Det tar ofta lång tid från deltagandet till det att företaget genomför en åtgärd. Därför är det svårt att avgöra om åtgärderna beror på de insatser som företaget deltagit i. Projektet vill därför analysera insatsernas omedelbara påverkan på företagen. För att kunna göra det behövs en hypotes om på vilket sätt Energimyndighetens insatser leder till att företagen beslutar och genomför åtgärder. Hypotesen är att insatsernas aktiviteter leder till ett lärande hos den som deltar, och längre fram även hos företaget. Lärandet bidrar sedan till att företagets förmåga att besluta om och genomföra åtgärder förbättras. Detta ökar möjligheten för att åtgärder verkligen genomförs. Först när åtgärden genomförs inträffar energieffektiviseringen.

Projektet har tagit fram en innovativ utvärdering som mäter företags förmåga att energieffektivisera

För att kunna se de omedelbara resultaten av insatserna behöver vi mäta och analysera hur företagens kunskaper och förmågor utvecklas genom deltagande. Projektet har därför utvecklat s.k. indikatorer för individuellt och organisatoriskt lärande samt kapacitetsutveckling. Indikatorerna ska mätas genom enkätfrågor av flervalstyp.

Det rör sig om tre olika webbenkäter som skickas ut vid olika tillfällen och till olika personer.

Enkät

Datum utskick

Vem ska svara

Tidsåtgång

Årlig enkät om kapacitetsutveckling

Januari varje år

Företagsrepresentanten

30 min

Enkät om

individuellt lärande

Vid den aktuella insatsens slut

Företagsrepresentanten

10 min

Enkät om organisatoriskt lärande

Ett halvt år efter den aktuella insatsens slut

Ansvarig chef

10 min

 

En del av frågorna i den årliga enkäten ställs även till en kontrollgrupp för att kunna jämföra deras resultat med resultaten för den grupp av företag som deltar i en insats.

Datamaterialet ska analyseras med statistiska metoder och redovisas för projektledarna och projektens löpande utvärderare. Resultaten kan bidra till att successivt förbättra insatserna.

Efterhand som allt mer datamaterial blir tillgängligt kommer projektet att kunna göra allt mer detaljerade analyser, där man kan jämföra resultaten på allt fler ledder. Det bör även vara möjligt att ge återkoppling till varje enskilt företag om hur det ligger till och har utvecklats jämfört med de andra företagen.

Projektet pågår till och med 2020. Om resultaten blir så bra som Energimyndigheten hoppas skulle de vilja utveckla metoden även för andra målgrupper än företag.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

4 896 405 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 896 405 kr

Total medfinansering

4 896 405 kr

50 %

Summa EU-medel

4 896 405 kr

50 %

Total finansiering

9 792 810 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200489

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Thomas Nessen
Statens Energimyndighet
016 544 21 86

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden